Karta

Turizam u urbanističkom i prostornom planiranju

I
Godina
I
Semestar
diplomski studij ISVU:66397
1
Predavanja
0
Vježbe
0
Seminari
0
ECTS
Dinamika razvoja turizma i rekreacije nalaže potrebu neprekidnog obnavljanja saznanja o promjenama oblika turističke ponude u uvjetima zaštite okoliša i prirode. Sadržaj kolegija obuhvaća opća i posebna znanja o prostornom i urbanističkom planiranju i uređenju turističkih područja, turističkih sklopova, te turističkih i rekreacijskih centara. Težište je kolegija na izradi urbanističkih planova turističkih predjela