VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Karta

Kabinet za prostorno planiranje

Kabinet za prostorno planiranje obavlja nastavu kolegija tematski povezano sa znanstvenom granom ‘Urbanizam i prostorno planiranje’, znanstvena istraživanja prostornog i pejsažnog planiranja i znanstvenu međunarodnu suradnju te suradnju sa stručnim organizacijama i državnim institucijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Kolegiji Kabineta za prostorno planiranje, Osnove prostornog planiranja i zakonodavstva i Pejsažno planiranje, obuhvaćaju tematsko-problemska područja prostornog planiranja i zaštite okoliša na regionalnoj i široj lokalnoj razini. U sklopu kabineta su i ostali kolegiji: Prostorno planiranje, Prostorno planiranje – zaštita prirode i okoliša, Radionica prostornog planiranja, Rurizam, Turizam u urbanističkom i prostornom planiranju, Urbanistički aspekti prometa, Pejsažno oblikovanje i planiranje (Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) te Uvod u prostorno planiranje (Šumarski fakultet i Prirodoslovno- matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu).

Cilj nastave je razviti vještine planiranja zaštite i korištenja prostora te poticati usmjerena istraživanja ovog područja. Koncept nastave temelji se na svladavanju teorijskih i empirijskih znanja te posebno uvjetima njihove uspješne primjene u prostornom, društvenom i vremenskom kontekstu. Ističe se važnost razumijevanja transnacionalnih i nacionalnih promjena regionalnih procesa razvoja i uvjeta zaštite okoliša. U uvjetima promjena društvenih odnosa, korištenja prostora i dinamike razvoja, istražuju se uvjeti za strukturne promjene sustava prostornog planiranja Republike Hrvatske i očekivanih promjena koje donosi pristupanje Europskoj uniji. U edukaciju i istraživanje uključuju se nove metode planiranja koje obvezno koriste suvremenu tehničko-računalnu potporu.

Teme područja prostornog planiranja istražuju se u nastavi usmjereno načelom: planiranja održivog razvoja, racionalnog korištenje i zaštita prostora, usuglašavanja interesa različitih korisnika u prostoru, uspostavljanja informacijskog sustava o prostoru, zaštite okoliša, prirode i kulturne baštine te osiguranja boljih uvjeta života. Zadane teme i problemi su određeni uz aktivno sudjelovanje korisnika prostora, a rezultati istraživanja su prikazani u obliku realnih prijedloga prostornih rješenja. Tako su uz predstavnike jedinica lokalne samouprave proteklih godina pripremljene teme i predložena prostorno-planska rješenja za administrativna područja više gradova i općina.
Teme područja zaštite okoliša istražuju se u nastavi usmjerene na pitanja i probleme: uvjetovanosti zaštite okoliša potrebama i perspektivama razvoja; sukladnost određenja Strategije održivog razvoja RH i Strategije akcijskog plana zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti RH, provedivosti određenja Zaštite okoliša u strategiji prostornog razvoja RH itd.

Edukacija se pretežito temelji na radu u radionicama u kojima se u praktičnoj nastavi istražuju zadane teme, a prijedlozi komentiraju na razini studijskih grupa. Rezultati rada prezentiraju se na izložbi svih radova i detaljnijoj prezentaciji odabranih radova. Težište studentskoga rada je na upoznavanju prostorne uvjetovanosti razvoja i zaštite okoliša na transregionalnoj i regionalnoj razini, kao i uvjetovanost uspješnosti prostornog planiranja i uređenja učinkovitim i usklađenim zakonskim dokumentima.

Metoda izrade studentskih zadataka sukladna je stručnom postupku u izradi prostorno-planske dokumentacije uz kritičku novelaciju metode sukladno međunarodnim stručnim i znanstvenim dostignućima. Najbolje radove prezentiraju studenti na javnim izlaganjima pred predstavnicima lokalne vlasti i stanovništvom uz prigodne izložbe i rasprave. Time se simulira poželjan postupak izrade i donošenje prostorno-planske dokumentacije, a prijedlozi programskih rješenja postaju doprinos promišljanju razvoja istraženih gradova i općina.

Metoda edukacije omogućuje istraživanje tema i problema razvoja u realnim uvjetima određenog prostornog, vremenskog i društvenog konteksta. Kritički odmak od recentne planerske prakse postiže se primjenom novih teorijskih saznanja koja prijedlozima potičuunapređenje stručnog pristupa i nadogradnju važećih zakonskih određenja. Posebnapozornost usmjerena je na pojašnjenje i prijedloge unapređenja sustava prostornog planiranja u RH, komentara i kritičkog pojašnjenja zakonodavstva područja prostornoguređenja te prijedloga stručnih određenja kao polazišta za donošenje prostornog reda.