VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Natječaj za upis u Poslijediplomski doktorski znanstveni studij Arhitektura i urbanizam
Aktualnost

Natječaj za upis u Poslijediplomski doktorski znanstveni studij Arhitektura i urbanizam

13. July 2018.

Sveučilište u Zagrebu

ARHITEKTONSKI FAKULTET

raspisuje

NATJEČAJ
za upis u Poslijediplomski doktorski znanstveni studij Arhitektura i urbanizam,

za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz područja tehničkih znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam
u akademskoj godini 2018./2019.

 

Vizija doktorskoga znanstvenog studija Arhitektura i urbanizam promicanje je istraživanja i kritičkog oslovljavanja problema u području arhitekture i urbanizma. Ciljevi poslijediplomskog studija su: promicanje naprednih znanstvenih, istraživačkih, nastavnih i stručnih pristupa koji će unaprijediti znanstveno-istraživačke metode i suvremene spoznaje u području arhitektonskoga projektiranja, urbanizma i prostornog planiranja; poticanje znanstvenoga rada te izobrazba polaznika za rad na visokoškolskim i znanstvenoistraživačkim ustanovama; izobrazba stručnjaka koji će moći samostalno istraživati i unaprjeđivati različite aspekte arhitektonske discipline te razvijati koncepcijski i prostorno-funkcionalno kompleksne arhitektonsko-urbanističke zamisli i programe u odnosu prema suvremenim društvenim dostignućima i potrebama.

Kroz metode intenzivnih seminara, interaktivnih radionica i poticajnog mentorstva, trudimo se artikulirati specifična istraživačka područja kao doprinos aktualnom diskursu planiranja, projektiranja i dizajna. Potičemo individualno istraživanje temeljeno na razumijevanju kompleksnih utjecaja unutar šireg područja izgrađenoga i prirodnoga okoliša. Vjerujemo da znanje proizišlo iz takvoga istraživačkog procesa predstavlja temelj oblikovanja našeg društva u budućnosti. Tijekom studija u fokus stavljamo četiri karakteristična područja bitna za arhitekturu i urbanizam danas: naslijeđe, stambeni prostori, gradovi i okoliš; u želji da afirmiramo i kultiviramo internacionalnu perspektivu.

Doktorski znanstveni studij traje šest (6) semestara. Pedagoški oblici raspoređeni su po semestrima na sljedeći način: Intenzivni seminar kao kritičko izmještanje (I. semestar); Interaktivna radionica za istraživanje problemskog područja (II. semestar); Interaktivna radionica za metodološku razradu istraživačkog interesa (III. semestar); Mentorstvo u smjeru artikulacije teze (IV. semestar); Mentorstvo u smjeru razvoja teze (V. semestar); Mentorstvo u smjeru elaboracije teze (VI. semestar). Obranom doktorske disertacije stječe se akademski stupanj doktora znanosti iz područja tehničkih znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam.

1. Tko se može prijaviti

Na natječaj se mogu prijaviti pristupnici koji su završili sveučilišni (diplomski) studij arhitekture u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu, s postignutih 300 ECTS bodova, ili ekvivalentni visokoškolski dodiplomski studij arhitekture i urbanizma po ranijem (predbolonjskom) programu.

Na natječaj se također mogu prijaviti i pristupnici koji su završili srodne sveučilišne studije/programe (građevina, geodezija, agronomija, povijest umjetnosti itd.), ako je njihov znanstveno-istraživački interes usmjeren k području arhitekture i urbanizma, a o čemu svjedoče dosadašnji rad i rezultati.

Pristupnicima završenih drugih srodnih studija Vijeće doktorskoga studija može odrediti obvezu pristupa razlikovnom ispitu. Na razlikovnom ispitu provjerava se poznavanje gradiva iz područja arhitekture i urbanizma, koje je preduvjet za pohađanje nastave na ovom poslijediplomskom studiju, a sadržaj i literaturu za ispit određuje Vijeće poslijediplomskog studija prema programu studija Arhitektonskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Pristupnici s postignutim akademskim stupnjem magistra znanosti (mr. sc.) iz područja tehničkih znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam, mogu se prijaviti za upis u II. godinu studija.

2. Materijali za prijavu

Prijava sadrži:

2.1.       Prijavni list [PDF]

Prijavni list je obrazac dostupan na internetskoj stranici www.arhitekt.hr. Potrebno je ispisati prijavni list, popuniti ga te potpisati. Svojim potpisom pristupnik/pristupnica jamči za točnost navedenih podataka, posebno u pogledu izjave o načinu podmirenja troškova školarine i izjave o stranim jezicima kojima se služi.

2.2.       Potvrdu o državljanstvu

Državljani Republike Hrvatske prilažu presliku domovnice, a strani državljani prilažu odgovarajuću potvrdu o državljanstvu.

2.3.       Životopis

Životopis treba biti pregledno i kronološki strukturiran dokument iz kojega je vidljiv tijek dosadašnjeg obrazovanja i radno iskustvo, akademska i stručna postignuća itd. Preporučen opseg životopisa je dvije (2) stranice formata A4.

2.4.       Dokaz o završenom studiju

Dokaz o završenom sveučilišnom ili diplomskom studiju je diploma. Pristupnik/pristupnica prilaže ovjerenu presliku diplome o završenom studiju (ili više njih). U postupku prijave strani državljani također prilažu ovjerenu presliku izvorne diplome.

2.5.       Ovjereni prijepis ocjena postignutih na ranijem studiju

Obavezno je priložiti prijepis svih ocjena postignutih na ranijem studiju (ili studijima), s izračunatim prosjekom ocjena ne manjim od 3,5. Prijepis ocjena mora biti u izvorniku, ovjeren pečatom i potpisom odgovorne osobe ustanove koja je prijepis ocjena izdala.

2.6.       Dva pisma preporuke

Pismo preporuke prilaže se u zasebnoj zatvorenoj omotnici, ovjerenoj potpisom preporučitelja preko preklopnice sa stražnje strane omotnice. Pristupnik/pristupnica treba priložiti dva (2) pisma preporuke. U specifičnom uvjetu kada je jedan od preporučitelja budući mentor potrebna je i treća preporuka. Za jednu od dvije osnovne preporuke poželjno je (ali ne i obavezno) da bude izdana od nastavnika kod kojeg je pristupnik pripremao svoj diplomski rad. Preporučitelji mogu biti sveučilišni nastavnici, znanstveni djelatnici, afirmirani stručnjaci, poslodavci i sl. U pismu preporuke preporučitelj treba, između ostaloga, navesti koliko dugo i u kojem svojstvu poznaje pristupnika/pristupnicu, ocijeniti dosadašnji rad, sposobnosti i postignuća pristupnika/pristupnice, ocjenu predispozicija za znanstveno-istraživački rad i pohađanje doktorskog studija itd. Za strane državljane, pismo preporuke može biti i na engleskom jeziku.

2.7.       Opis znanstveno-istraživačkog interesa

Opis znanstveno-istraživačkog interesa strukturirani je tekst duljine najviše 1000 riječi. U tekstu je potrebno precizno i sažeto opisati područje znanstveno-istraživačkog interesa, odnosno problemsko područje kojim se pristupnik/pristupnica namjerava baviti u okviru ovoga studija. U opisu znanstveno-istraživačkog interesa poželjno je naznačiti okvirnu temu budućega doktorskog rada, kao i navesti ima li pristupnik/pristupnica radova i dosadašnjih istraživanja na tu temu.

2.8.       Izbor stručnih radova

Izbor stručnih radova je portfolio s prikazom odabranih projekata i/ili realizacija. Format portfolija je isključivo A4, najviše 20 listova. Izbor stručnih radova obavezan je prilog za one pristupnike koji su završili visokoškolski studij arhitekture. Pristupnik/pristupnica druge struke može izbor svojih stručnih radova prikazati na odgovarajući način ako je to moguće ili isti objediniti s prilogom 2.9. (popis objavljenih radova).

 2.9.      Popis objavljenih radova

Popis objavljenih radova je bibliografija objavljenih znanstvenih i/ili stručnih tekstova pristupnika/pristupnice navedena prema standardnim bibliografskim uzusima. Popis objavljenih radova nije obavezan prilog (ukoliko pristupnik/pristupnica dosad nije objavljivao/-la pisane radove).

3. Rokovi

3.1.       Prijava na doktorski studij sa svim prilozima podnosi se u jednoj pošiljci do petka 14. rujna 2018. godine, osobno ili poštom na adresu:

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,

Kačićeva 26, HR – 10000 Zagreb

s naznakom "Prijava na doktorski znanstveni studij Arhitektura i urbanizam"

4. Napomena za strane državljane

Prijave stranih državljana razmotrit će se pod istim uvjetima i kriterijima kao i za državljane RH. Dokumenti koje strani državljani prilažu moraju biti u izvorniku ili ovjerenoj preslici (ovisno o dokumentu, vidi objašnjenja uz priloge). Ako je potrebno, strani državljani moraju priložiti i ovjereni prijevod odgovarajućih dokumenata (diploma, prijepis ocjena).

Nakon obavijesti o prijemu na doktorski studij, osobe koje su diplomski studij završile u inozemstvu moraju proći postupak akademskog priznavanja visokoškolske kvalifikacije. Postupak nije potrebno pokretati prije potvrde o primitku na doktorski studij.

5. Postupak i kriteriji odabira

Vijeće doktorskoga studija razmotrit će sve potpune i na vrijeme zaprimljene kvalificirane prijave te će prije izbora obaviti razgovor s pristupnicima (intervju). Prilikom odabira kandidata Vijeće će se posebno voditi dosadašnjim sveukupnim akademskim i stručnim uspjehom pristupnika/pristupnice, postignutim rezultatima i znanstveno-istraživačkim potencijalom, relevantnošću iskazanog znanstveno-istraživačkog interesa te mišljenjima preporučitelja.

Vijeće doktorskoga studija samostalno i kolektivno odlučuje o odabiru pristupnika. Vijeće pridržava pravo da bez dodatnih obrazloženja ne primi na studij pristupnika/pristupnicu za kojega/koju ocijeni da ne udovoljava akademskim standardima ovoga studijskog programa, da u dosadašnjem radu nije pokazao/pokazala zadovoljavajuću razinu izvrsnosti, motivacije i/ili znanstveno-istraživačkog potencija, ili pristupnika/pristupnicu za kojega/koju nije u mogućnosti osigurati odgovarajući program studija ili odgovarajućeg studijskog savjetnika/mentora s obzirom na predloženo tematsko područje.

Prijave koje nisu u skladu s uputama neće se uzimati u obzir.

6. Školarina

Visina školarine iznosi 20.000 kn za prvi semestar, 15.000 kn po semestru za drugi i treći semestar, i 10.000 kn po semestru za četvrti, peti i šesti semestar, u kojoj cijeni su i troškovi obrane doktorske disertacije. Školarina je jednaka za državljane RH i za strane državljane. Školarinu treba uplatiti pri upisu u svaki semestar na žiro-račun Arhitektonskog fakulteta broj: 2360000-1101225521, s naznakom "Doktorski znanstveni studij Arhitektura i urbanizam".

7. Ostale obavijesti

Razgovori s pristupnicima održat će se tijekom rujna 2018. godine, prema naknadnom pozivu i rasporedu. Početak nastave predviđen je u zimskom semestru akademske godine 2018./2019. Predviđeni termini održavanja su: 11.-13. listopada 2018., 08.-10. studenog 2018., 12.-14. prosinca 2018. i 10. -12. siječnja 2019.

Sve ostale obavijesti i informacije mogu se dobiti kod Paule Šimetin, dipl. ing. arh., stručne voditeljice poslova poslijediplomskog studija, na tel.: +385 (0)1 4639-287 ili email: paula.simetin@arhitekt.hr te na mrežnim stranicama studija: www.arhitekt.hr.

Vijeće poslijediplomskog doktorskog studija

Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet

 

DSAiU - raspis natjecaja [PDF]
Natjecaj - Prijavni list [PDF]

Doktorski studij

Karta