Uvjeti za upis

Nastavni program

I. semester
II. semester
III. semester
IV. semester
V. semester
VI. semester
Prethodni
Studentski radovi diplomskog studija Pogledaj sve
Revitalisation of Frankopan square in Senj – public market building and Writers of Senj Memorial House
Re­vi­ta­li­sa­ti­on of Fran­ko­pan squ­a­re in Se­nj – pu­blic mar­ket bu­il­di­ng and Wri­te­rs of Se­nj Me­mo­ri­al Ho­u­se
Ljetno kino Korčula
Ljet­no ki­no Kor­ču­la
Park Zajarki u Zaprešiću
Pa­rk Za­jar­ki u Za­pre­ši­ću
Turistička infrastruktura  na ušću Neretve – Hostel i kamp za veslače i kitesurfere
Tu­ris­ti­čka in­fras­truk­tu­ra na uš­ću Ne­re­tve – Hos­tel i ka­mp za ve­sla­če i ki­te­sur­fe­re
Novo groblje u Makarskoj
No­vo gro­bl­je u Ma­kar­skoj
Renovation and Conversion of Former City Abattoir and Livestock Market  in Zagreb
Re­no­va­ti­on and Con­ver­si­on of For­mer Ci­ty Abat­to­ir and Li­ves­to­ck Mar­ket in Za­greb
Business and Residential Zone ‘Radnička’
Bu­si­ne­ss and Re­si­den­ti­al Zo­ne ‘Rad­ni­čka’
The Transformation of  the Zagreb Fair
The Tran­sfor­ma­ti­on of the Za­greb Fa­ir
Physical Development of Mičevec and Urban Design of One of its Parts
Physi­cal De­ve­lop­me­nt of Mi­če­vec and Ur­ban De­si­gn of One of its Par­ts
Emanation of Urban Landscape
Ema­na­ti­on of Ur­ban Lan­dsca­pe
Housing in Existing Built Complexes
Ho­u­si­ng in Exis­ti­ng Bu­i­lt Com­ple­xes
Villas in the Air with a View of (A New Still Unbuilt) Bridge Over the River Sava
Vil­las in the Air wi­th a Vi­ew of (A New Sti­ll Un­bu­il­t) Brid­ge Over the Ri­ver Sa­va
Spinning Zavrtnica
Spin­ni­ng Zav­r­tni­ca
Void
Vo­id
Changing Boundaries
Chan­gi­ng Bo­un­da­ri­es
City Stadium /+ The Culture od Daily Life, Zadar
Ci­ty Sta­di­um /+ The Cul­tu­re od Da­i­ly Li­fe, Za­dar
City Stadium /+ The Culture od Daily Life, Zadar
Ci­ty Sta­di­um /+ The Cul­tu­re od Da­i­ly Li­fe, Za­dar
Sports Centre on Pećine
Spor­ts Cen­tre on Pe­ći­ne
Sports Centre on Pećine
Spor­ts Cen­tre on Pe­ći­ne
Sports Centre on Pećine
Spor­ts Cen­tre on Pe­ći­ne
Hotel / Art Block #18
Ho­tel / Art Blo­ck #18
Architectural Topography Identity
Ar­chi­te­ctu­ral To­po­grap­hy Iden­ti­ty
Health and Social Welfare in Town
He­al­th and So­ci­al Wel­fa­re in To­wn
Hostel Šavrić
Hos­tel Šav­rić
The Intergenerational Centre within the City Block
The In­ter­ge­ne­ra­ti­o­nal Cen­tre wit­hin the Ci­ty Blo­ck
Photogrammetry
Pho­to­gram­me­try
Fields and their patterns
Fi­el­ds and the­ir pat­ter­ns
Delta
Del­ta
(Post)Industiral „Creativescape“
(Pos­t)In­dus­ti­ral „Cre­a­ti­ves­ca­pe“
Gradski blok – modeli preobrazbe industrijskih građevina u unutrašnjosti bloka
Grad­ski blok – mo­de­li pre­o­braz­be in­dus­trij­skih gra­đe­vi­na u unu­traš­njos­ti blo­ka
Sklonište u prirodi: kućica za ribare
Sklo­niš­te u pri­ro­di: ku­ći­ca za ri­ba­re
Sklonište u prirodi_Contemplum
Sklo­niš­te u pri­ro­di­_Con­tem­plum
Sklonište u prirodi
Sklo­niš­te u pri­ro­di
Kiosk
Ki­o­sk
Stan bliske budućnosti
Stan blis­ke bu­du­ćnos­ti
Stan bliske budućnosti
Stan blis­ke bu­du­ćnos­ti
Privatna utopija
Pri­vat­na uto­pi­ja
Privatna utopija
Pri­vat­na uto­pi­ja
Last home
La­st ho­me
Project Porta Nuova: Icon of Milan
Pro­je­ct Por­ta Nu­o­va: Icon of Mi­lan
Hvar as an Island
Hvar as an Isla­nd
Šćedro – Island mediator – Development strategy of island Šćedro in the context of island Hvar
Šće­dro – Isla­nd me­di­a­tor – De­ve­lop­me­nt stra­te­gy of isla­nd Šće­dro in the con­te­xt of isla­nd Hvar
Interpretacija Savskog vodostaja: kupanje na Savi
In­ter­pre­ta­ci­ja Sav­skog vo­dos­ta­ja: ku­pa­nje na Sa­vi
Kontinentalni arhipelag: Botanička galerija Velika
Kon­ti­nen­tal­ni ar­hi­pe­la­g: Bo­ta­ni­čka ga­le­ri­ja Ve­li­ka
Stan budućnosti
Stan bu­du­ćnos­ti
Arhitektura izložbe: Čovjek +
Ar­hi­tek­tu­ra izlož­be: Čo­vjek +
Arboretum Valcane /rektorova nagrada/
Ar­bo­re­tum Val­ca­ne /rek­to­ro­va na­gra­da/
Astronomski observatorij   /rektorova nagrada/
As­tro­nom­ski ob­ser­va­to­rij /rek­to­ro­va na­gra­da/
Bazenska dvorana Valkane /rektorova nagrada/
Ba­zen­ska dvo­ra­na Val­ka­ne /rek­to­ro­va na­gra­da/
Sustainability in Vernacular Architecture Architecture without Architects
Sus­ta­i­na­bi­li­ty in Ver­na­cu­lar Ar­chi­te­ctu­re Ar­chi­te­ctu­re wit­ho­ut Ar­chi­te­cts
Karta