Urbanizam. Uvod u detaljno urbanističko planiranje
Publikacija

Urbanizam. Uvod u detaljno urbanističko planiranje

Srečko Pegan Autor: Srečko PeganUrednik: Zlatko Karač
Izdavač: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u ZagrebuMjesto izdanja: ZagrebGodina izdanja: 2007ISBN: 978-953-6229-59-8
Katedra za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu
Kabinet za urbanizam
U doba izblijedjelih sjećanja na neosporna stručna i moralna polazišta urbanističkoga planiranja, ova knjiga pojašnjava polazišta, svrhu, potrebu i važnost planiranja uporabe i očuvanja prostora. Prvo poglavlje knjige obuhvaća osvrt na odabrana obilježja razvoja grada i razvoja urbanističke djelatnosti, svrhu i važnost izrade urbanističkih planova te uloge sudionika u njihovoj izradi i provedbi. Drugo poglavlje obuhvaća postupak izrade urbanističkoga plana od upoznavanja prostora i postavljanja urbanističkoga programa plana do urbanističkoga rješenja, načina prikaza rješenja i okolnosti koje prate njihovu provedbu. Treće poglavlje usmjereno je na opažaj prostora kao bitan činitelj njegova oblikovanja. Četvrto poglavlje opisuje polazišta određenja opažaja i građenja zgrada u prostoru ulice, a peto poglavlje daje polazišta planiranja i uređenja trgova. Šesto poglavlje obuhvaća temeljna polazišta planiranja gradskih, pretežito stambenih četvrti, uključujući organizaciju prostora, tipove stambenih zgrada, smještaj stambenih zgrada na građevnoj parceli, osnovne uvjete dimenzioniranja površina i uređenja prostora. U sedmome poglavlju opisana su polazišta planiranja kolnoga, biciklističkoga i pješačkoga prometa s tehničkim uvjetima i određenjima potrebnim za program izrade prometnoga rješenja. Osmo poglavlje obuhvaća polazišta uređenja javnih površina. Deveto i deseto poglavlje sadrže sažet osvrt na planiranje i dimenzioniranje perivojne arhitekture i proizvodnih djelatnosti gradskoj četvrti. Jedanaesto poglavlje obuhvaća temeljna određenja i pojašnjenja urbanističkoga zakonodavstva, stručnih kriterija i standarda u urbanističkom planiranju.
Podijeljena je u jedanaest poglavlja koja tematski i slikovno dopunjuje CD s 30 prezentacija i više od 2000 slika. Zaseban dio knjige je tumač stručnih pojmova koji se koriste u urbanističkom planiranju.
Karta