HR / EN
Karta
Uvod u primjenu računala

Uvod u primjenu računala

I
Godina
I
Semestar
preddiplomski studij ISVU:20713
0
Predavanja
15
Vježbe
0
Seminari
0
ECTS
Cilj kolegija je upoznati studente sa suvremenim informatičkim tehnologijama, te informatičkom infrastrukturom i resursima dostupnim na ustanovi. Predmet je usmjeren ka stjecanju praktičnih znanja u korištenju suvremenih programskih alata. Studenti trebaju steći pregled i bazično ovladati 2D računalnom grafikom (2D rasterska i vektorsku grafika, 2D osnove CAD alata za potrebe tehničkog crtanja na računalu) i