Karta

Urbanistička radionica - Preobrazba grada

I
Godina
I
Semestar
diplomski studij ISVU:58961
0
Predavanja
4
Vježbe
0
Seminari
6
ECTS
Sadržaj predmeta je sustavno i sveobuhvatno planiranje složenih stambeno-poslovnih dijelova grada i njihova integracija u postojeću, odnosno planiranu gradsku strukturu.
Naglasak je na planiranju javnih društvenih, trgovačkih i poslovnih sadržaja, uz stanovanje koje čini osnovnu komponente grada. Posebna pažnja se posvećuje planiranju novih javnih površina (ulica, trgova, parkova,...). Stambeno-poslovni