Karta
Matematika

Matematika

I
Godina
I
Semestar
preddiplomski studij ISVU:34207
30
Predavanja
15
Vježbe
0
Seminari
3
ECTS
Vektorska algebra, Analitička geometrija, Diferencijalno integralni račun

Razvijanje matematičkog aparata potrebnog za predmete iz grupe predmeta Nosive konstrukcije