VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN

Doktorski znanstveni studij Arhitektura i urbanizam

3 godine
Trajanje
180
ECTS

O studiju

> Studijski program i nastavni plan [PDF]
> Curriculum and plan [PDF]
> Pravilnik o doktorskim studijima na Arhitektonskom fakultetu [PDF]
> Odluka o izmjenama i dopunama studijskog programa doktorskog studija Arhitektura i urbanizam Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu [PDF]

Studijski program doktorskog znanstvenog studija Arhitektura i urbanizam posvećen je istraživanju suvremenih fenomena u području arhitekture i urbanizma. Ciljevi studija su: promicanje naprednih znanstvenih, istraživačkih, nastavnih i stručnih pristupa koji će unaprijediti znanstveno-istraživačke metode i suvremene spoznaje u području arhitektonskog projektiranja; poticanje znanstvenog rada te izobrazba polaznika
Studentski radovi preddiplomskog studija Pogledaj sve
Ivan Leonidov – Konstruktivizam jednog arhitekta
Ivan Le­o­ni­dov – Kon­str­uk­ti­vi­zam jed­nog ar­hi­tek­ta
Stambeno naselje Topola, Zagreb
Stam­be­no na­se­lje To­po­la, Za­greb
Uvod u projektiranje stambenih zgrada
Uvod u pro­jek­ti­ra­nje stam­be­nih zgra­da
Obiteljska kuća i stambeno naselje na Gornjem Bukovcu, Zagreb
Obi­tel­jska ku­ća i stam­be­no na­se­lje na Gor­njem Bu­kov­cu, Za­greb
Obiteljska kuća i stambeno naselje na Gornjem Bukovcu, Zagreb
Obi­tel­jska ku­ća i stam­be­no na­se­lje na Gor­njem Bu­kov­cu, Za­greb
Osnovna škola u Knežiji
Os­nov­na ško­la u Kne­ži­ji
Osnovna škola u Knežiji
Os­nov­na ško­la u Kne­ži­ji
Osnovna škola u Knežiji
Os­nov­na ško­la u Kne­ži­ji
Osnovna škola u Knežiji
Os­nov­na ško­la u Kne­ži­ji
Osnovna škola u Knežiji
Os­nov­na ško­la u Kne­ži­ji
Poslovna zgrada u Središću
Po­slov­na zgra­da u Sre­diš­ću
Poslovna zgrada u Središću
Po­slov­na zgra­da u Sre­diš­ću
Stvaranje virtualnog prostora istraživanjem zadanog volumena
Stva­ra­nje vir­tu­al­nog pros­to­ra is­tra­ži­va­njem za­da­nog vo­lu­me­na
Stvaranje virtualnog modela i njegova transformacija
Stva­ra­nje vir­tu­al­nog mo­de­la i nje­go­va tran­sfor­ma­ci­ja
Stvaranje virtualne kuće kao osnove za tehničku dokumentaciju, simulaciju i vizualizaciju
Stva­ra­nje vir­tu­al­ne ku­će kao os­no­ve za teh­ni­čku do­ku­men­ta­ci­ju, si­mu­la­ci­ju i vi­zu­a­li­za­ci­ju
Polivalentni paviljon u novozagrebačkom naselju Travno
Po­li­va­len­tni pa­vil­jon u no­vo­za­gre­ba­čkom na­sel­ju Trav­no
Polivalentni paviljon u novozagrebačkom naselju Travno
Po­li­va­len­tni pa­vil­jon u no­vo­za­gre­ba­čkom na­sel­ju Trav­no
Polivalentni paviljon u novozagrebačkom naselju Travno
Po­li­va­len­tni pa­vil­jon u no­vo­za­gre­ba­čkom na­sel­ju Trav­no
Sjene
Sje­ne
Osnovna škola Stupnik
Os­nov­na ško­la Stup­nik
Osnovna škola Stupnik
Os­nov­na ško­la Stup­nik
Osnovna škola Stupnik
Os­nov­na ško­la Stup­nik
Osnovna škola Stupnik
Os­nov­na ško­la Stup­nik
Višeznačna struktura
Vi­šez­na­čna str­uk­tu­ra
Rotacija - transformacija
Ro­ta­ci­ja - tran­sfor­ma­ci­ja
Mirisni perivoj
Mi­ris­ni pe­ri­voj
Perivoj izložba
Pe­ri­voj izlož­ba
Polivalentni paviljon u novozagrebačkom naselju Travno
Po­li­va­len­tni pa­vil­jon u no­vo­za­gre­ba­čkom na­sel­ju Trav­no
Polivalentni paviljon - Podbrežje, Novi Zagreb
Po­li­va­len­tni pa­vil­jon - Pod­bre­žje, No­vi Za­greb
Poslovna zgrada: centar za nove tehnologije
Po­slov­na zgra­da: cen­tar za no­ve teh­no­lo­gi­je
Centar za nove tehnologije s medijatekom
Cen­tar za no­ve teh­no­lo­gi­je s me­di­ja­te­kom
Centar za nove tehnologije s medijatekom
Cen­tar za no­ve teh­no­lo­gi­je s me­di­ja­te­kom
Centar za nove tehnologije s medijatekom
Cen­tar za no­ve teh­no­lo­gi­je s me­di­ja­te­kom
Osnovna škola Ivanja Reka / pohvala kolegija
Os­nov­na ško­la Ivan­ja Re­ka / po­hva­la ko­le­gi­ja
Osnovna škola Horvati / pohvala kolegija
Os­nov­na ško­la Hor­va­ti / po­hva­la ko­le­gi­ja
Osnovna škola Stupnik / rektorova nagrada
Os­nov­na ško­la Stup­nik / rek­to­ro­va na­gra­da
Osnovna škola Jastrebarsko / pohvala kolegija
Os­nov­na ško­la Jas­tre­bar­sko / po­hva­la ko­le­gi­ja
Osnovna škola Jastrebarsko / pohvala kolegija
Os­nov­na ško­la Jas­tre­bar­sko / po­hva­la ko­le­gi­ja
Osnovna škola Kušlanova, Zagreb / pohvala kolegija
Os­nov­na ško­la Ku­šla­no­va, Za­greb / po­hva­la ko­le­gi­ja
Osnovna škola Kušlanova, Zagreb / pohvala kolegija
Os­nov­na ško­la Ku­šla­no­va, Za­greb / po­hva­la ko­le­gi­ja
Osnovna škola Strmec, Sveta Nedelja / pohvala kolegija
Os­nov­na ško­la Str­mec, Sve­ta Ne­del­ja / po­hva­la ko­le­gi­ja
Osnovna škola Keglić, Zagreb / pohvala kolegija
Os­nov­na ško­la Ke­glić, Za­greb / po­hva­la ko­le­gi­ja
Studentski radovi diplomskog studija Pogledaj sve
Revitalizacija Frankopanskog Trga u Senju – zgrada tržnice i Kuća Senjskih Književnika
Re­vi­ta­li­za­ci­ja Fran­ko­pan­skog Tr­ga u Sen­ju – zgra­da tr­žni­ce i Ku­ća Sen­jskih Kn­ji­žev­ni­ka
Ljetno kino Korčula
Ljet­no ki­no Kor­ču­la
Park Zajarki u Zaprešiću
Pa­rk Za­jar­ki u Za­pre­ši­ću
Turistička infrastruktura  na ušću Neretve – Hostel i kamp za veslače i kitesurfere
Tu­ris­ti­čka in­fras­truk­tu­ra na uš­ću Ne­re­tve – Hos­tel i ka­mp za ve­sla­če i ki­te­sur­fe­re
Novo groblje u Makarskoj
No­vo gro­bl­je u Ma­kar­skoj
Obnova i prenamjena sklopa nekadašnje Gradske klaonice i stočne tržnice u Zagrebu
Ob­no­va i pre­namje­na sklo­pa ne­ka­daš­nje Grad­ske kla­o­ni­ce i sto­čne tr­žni­ce u Za­gre­bu
Poslovno-stambena  zona Radnička
Po­slov­no­-stam­be­na zo­na Rad­ni­čka
Transformacija Zagrebačkog velesajma
Tran­sfor­ma­ci­ja Za­gre­ba­čkog ve­le­saj­ma
Prostorno uređenje naselja Mičevec i urbanističko rješenje dijela naselja
Pros­tor­no ure­đe­nje na­sel­ja Mi­če­vec i ur­ba­nis­ti­čko rje­še­nje di­je­la na­sel­ja
Emanacija urbanog pejsaža
Ema­na­ci­ja ur­ba­nog pej­sa­ža
Stanovanje u postojećim izgrađenim cijelinama
Sta­no­va­nje u pos­to­je­ćim iz­gra­đe­nim ci­je­li­na­ma
Vile u zraku s pogledom na (jedan novi još neizgrađeni) Savski most
Vi­le u zra­ku s po­gle­dom na (je­dan no­vi još ne­iz­gra­đe­ni) Sav­ski mo­st
Zavrtiti Zavrtnicu
Zav­rti­ti Zav­r­tni­cu
Praznina
Praz­ni­na
Promjene granica
Pro­mje­ne gra­ni­ca
Gradski stadion u Zadru: Kultura svakodnevice
Grad­ski sta­di­on u Za­dru: Kul­tu­ra sva­kod­ne­vi­ce
Gradski stadion u Zadru: Kultura svakodnevice
Grad­ski sta­di­on u Za­dru: Kul­tu­ra sva­kod­ne­vi­ce
Sportski centar Pećine
Spor­tski cen­tar Pe­ći­ne
Sportski centar Pećine
Spor­tski cen­tar Pe­ći­ne
Sportski centar Pećine
Spor­tski cen­tar Pe­ći­ne
Hotel / Art Blok #18
Ho­tel / Art Blok #18
Arhitektonska topografija identiteta
Ar­hi­tek­ton­ska to­po­gra­fi­ja iden­ti­te­ta
Zdravstvena i socijalna skrb u gradu
Zdr­av­stve­na i so­ci­jal­na skrb u gra­du
Hostel Šavrić
Hos­tel Šav­rić
Međugeneracijski centar u bloku
Me­đu­ge­ne­ra­cij­ski cen­tar u blo­ku
Fotogrametrija
Fo­to­gra­me­tri­ja
Polja i njihovi uzorci
Pol­ja i nji­ho­vi uzor­ci
Delta
Del­ta
(Post)Industrijski kreativni pejsaž
(Pos­t)In­dus­trij­ski kre­a­tiv­ni pej­saž
Gradski blok – modeli preobrazbe industrijskih građevina u unutrašnjosti bloka
Grad­ski blok – mo­de­li pre­o­braz­be in­dus­trij­skih gra­đe­vi­na u unu­traš­njos­ti blo­ka
Sklonište u prirodi: kućica za ribare
Sklo­niš­te u pri­ro­di: ku­ći­ca za ri­ba­re
Sklonište u prirodi_Contemplum
Sklo­niš­te u pri­ro­di­_Con­tem­plum
Sklonište u prirodi
Sklo­niš­te u pri­ro­di
Kiosk
Ki­o­sk
Stan bliske budućnosti
Stan blis­ke bu­du­ćnos­ti
Stan bliske budućnosti
Stan blis­ke bu­du­ćnos­ti
Privatna utopija
Pri­vat­na uto­pi­ja
Privatna utopija
Pri­vat­na uto­pi­ja
Posljednji dom
Po­sl­jed­nji dom
Il Progetto Porta Nuova: un’icona di Milano
Il Pro­get­to Por­ta Nu­o­va: un’i­co­na di Mi­la­no
Hvar kao otok
Hvar kao otok
Sćedro - Otok medijator - Strategija razvoja otoka Šćedra u kontekstu otoka Hvara
Sće­dro - Otok me­di­ja­tor - Stra­te­gi­ja ra­zvo­ja oto­ka Šće­dra u kon­tek­stu oto­ka Hva­ra
Interpretacija Savskog vodostaja: kupanje na Savi
In­ter­pre­ta­ci­ja Sav­skog vo­dos­ta­ja: ku­pa­nje na Sa­vi
Kontinentalni arhipelag: Botanička galerija Velika
Kon­ti­nen­tal­ni ar­hi­pe­la­g: Bo­ta­ni­čka ga­le­ri­ja Ve­li­ka
Stan budućnosti
Stan bu­du­ćnos­ti
Arhitektura izložbe: Čovjek +
Ar­hi­tek­tu­ra izlož­be: Čo­vjek +
Bazenska dvorana: Valkane, Pula /rektorova nagrada/
Ba­zen­ska dvo­ra­na: Val­ka­ne, Pu­la /rek­to­ro­va na­gra­da/
Astronomski observatorij   /rektorova nagrada/
As­tro­nom­ski ob­ser­va­to­rij /rek­to­ro­va na­gra­da/
Bazenska dvorana: Valkane, Pula /rektorova nagrada/
Ba­zen­ska dvo­ra­na: Val­ka­ne, Pu­la /rek­to­ro­va na­gra­da/
Mogućnost primjene BIM-a u izradi modela postojećih građevina na primjeru istočnog krila zgrade AGG-a
Mo­gu­ćno­st pri­mje­ne BI­M-a u izra­di mo­de­la pos­to­je­ćih gra­đe­vi­na na pri­mje­ru is­to­čnog kri­la zgra­de AG­G-a
Održivost u vernakularoj arhitekturi - Arhitektura bez arhitekata
Odr­ži­vo­st u ver­na­ku­la­roj ar­hi­tek­tu­ri - Ar­hi­tek­tu­ra bez ar­hi­te­ka­ta
Astronomski observatorij Trebević
As­tro­nom­ski ob­ser­va­to­rij Tre­be­vić
Meteorološki laboratorij Smetovi
Me­te­o­ro­loš­ki la­bo­ra­to­rij Sme­to­vi
Donjogradski blok: Centar za rehabilitaciju i oporavak
Don­jo­grad­ski blo­k: Cen­tar za re­ha­bi­li­ta­ci­ju i opo­ra­vak
Arhitektura dvorane: Prefabricated Palace Petrinja
Ar­hi­tek­tu­ra dvo­ra­ne: Pre­fa­bri­ca­ted Pa­la­ce Pe­trin­ja
Arhitektura dvorane: Prefabricated Palace Petrinja
Ar­hi­tek­tu­ra dvo­ra­ne: Pre­fa­bri­ca­ted Pa­la­ce Pe­trin­ja
Arhitektura dvorane: Prefabricated Palace Petrinja
Ar­hi­tek­tu­ra dvo­ra­ne: Pre­fa­bri­ca­ted Pa­la­ce Pe­trin­ja
Arhitektura dvorane: Prototip /nagrada kolegija/
Ar­hi­tek­tu­ra dvo­ra­ne: Pro­to­tip /na­gra­da ko­le­gi­ja/
Bazenska dvorana: Valkane, Pula /nagrada kolegija/
Ba­zen­ska dvo­ra­na: Val­ka­ne, Pu­la /na­gra­da ko­le­gi­ja/
Bazenska dvorana: Valkane, Pula /nagrada kolegija/
Ba­zen­ska dvo­ra­na: Val­ka­ne, Pu­la /na­gra­da ko­le­gi­ja/
Hangar za Lokvarsko jezero /rektorova nagrada/
Han­gar za Lo­kvar­sko je­ze­ro /rek­to­ro­va na­gra­da/
Hangar za Lokvarsko jezero /nagrada kolegija/
Han­gar za Lo­kvar­sko je­ze­ro /na­gra­da ko­le­gi­ja/
Arhitektura dvorane: Prototip /rektorova nagrada/
Ar­hi­tek­tu­ra dvo­ra­ne: Pro­to­tip /rek­to­ro­va na­gra­da/
Arhitektura dvorane: Prototip /nagrada kolegija/
Ar­hi­tek­tu­ra dvo­ra­ne: Pro­to­tip /na­gra­da ko­le­gi­ja/
Arhitektura dvorane: Prototip /nagrada kolegija/
Ar­hi­tek­tu­ra dvo­ra­ne: Pro­to­tip /na­gra­da ko­le­gi­ja/
Sportski centar Pećine: Kultura svakodnevnice /rektorova nagrada/
Spor­tski cen­tar Pe­ći­ne: Kul­tu­ra sva­kod­nev­ni­ce /rek­to­ro­va na­gra­da/
Sportski centar Pećine: Kultura svakodnevnice /rektorova nagrada i nagrada kolegija/
Spor­tski cen­tar Pe­ći­ne: Kul­tu­ra sva­kod­nev­ni­ce /rek­to­ro­va na­gra­da i na­gra­da ko­le­gi­ja/
Gradska soba: Prerada Bjelovar /rektorova nagrada/
Grad­ska so­ba: Pre­ra­da Bje­lo­var /rek­to­ro­va na­gra­da/
Gradski stadion u Zadru: Kultura svakodnevice /nagrada kolegija/
Grad­ski sta­di­on u Za­dru: Kul­tu­ra sva­kod­ne­vi­ce /na­gra­da ko­le­gi­ja/
Kuća ni (za) koga ?!
Ku­ća ni (za) ko­ga ?!
Centar za održive tehnologije u Samoboru
Cen­tar za odr­ži­ve teh­no­lo­gi­je u Sa­mo­bo­ru
Cube² House
Cu­be² Ho­u­se
Kukuljica za astronoma
Ku­kul­ji­ca za as­tro­no­ma
Hotel : kamenolom Dubac, Dubrovnik
Ho­tel : ka­me­no­lom Du­bac, Du­brov­nik

Natječaji


NATJEČAJ
za upis u poslijediplomski sveučilišni Doktorski studij Arhitektura i urbanizam,
za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti
iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja arhitekture i urbanizma
u akademskoj godini 2024./2025.


 

 

DAN DOKTORATA 2023

Dan doktorata 2023, Doktorskog studija Arhitektura i urbanizam, održan je u četvrtak 16. studenog od 10:00 do 17:00 u prostorijama UHA-e / DAZ-a, Trg bana Jelačića 3/I.
Dan doktorata organiziran je s ciljem poticanja razmjene iskustava između bivših, sadašnjih i budućih doktoranada i mentora te pružanja uvida u tematski i metodološki okvir odabranih radova.

Nakon pozdravnog govora voditeljice doktorskog studija izv. prof. dr.sc. Careve, kroz poster prezentaciju predstavljena su 24 rada naših doktoranada. U kategoriji radova čiji su autori obranili sinopsis posebno su istaknuti i nagrađeni radovi kolege Marina Duića i kolegice Nine Bačun, a u kategoriji radova u ranoj fazi istraživanja oni kolege Karla Seitza i kolegice Nikoline Raguž-Lučić. Održana je i javna tribina alumna Doktorskog studija Arhitektura i urbanizam koju je moderirala asistentica i naša doktorandica Jana Horvat, a u kojoj su sudjelovali naši bivši studenti doc. dr.sc. Dubravko Bačić, doc. dr.sc. Sanja Matijević Barčot, dr.sc. Filip Šrajer i izv. prof. dr.sc. Nikolina Vezilić Strmo. U popodnevnom dijelu su gosti, prof. dr.sc. Tadeja Zupančič s Arhitektonskog fakulteta u Ljubljani i prof. dr.sc. Alessandro Rocca s Politecnico di Milano predstavili svoje doktorske programe. Tema doktorata u arhitekturi i urbanizmu nastavila se tijekom sljedeća dva dana kroz CA2RE konferenciju koja je okupila mnoge istraživače iz Europe i svijeta.

 

Prelistajte našu publikaciju:

 

Radovi polaznika koji su izlagali na Danu doktorata:

 

 


DOKTORSKI RAD

>> DOKTORSKI RAD - ANA SOPINA

>> DOKTORSKI RAD - IVAN VUKOJEVIĆ

 


OBRANJENI SINOPSISI I DISERTACIJE

PRISTUPNIK MENTOR TEMA DOKTORSKE DISERTACIJE PRIHVAT TEME   OBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE
Bojan Bilić prof.dr.sc. Krunoslav Šmit Metoda utvrđivanja javnoga interesa u programima urbanističkih zahvata 14. svibnja 2024. 8. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 355. akademskoj godini (2023./2024.)  
Nina Bačun prof.dr.sc. Mia Roth Čerina, dr.sc. Tomislav Šakić Cinematic space as a tool for critical research on architecture - Models of interaction between architecture and film (Filmski prostor kao alat za kritičko istraživanje arhitekture - modeli interakcije arhitekture i filma) 9. travnja 2024. 7. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 355. akademskoj godini (2023./2024.)  
Andrea Čeko prof.dr.sc. Mia Roth Čerina, izv.prof.dr.sc. Luka Skansi Arhitektonsko-urbanistički modeli javnih programa u proizvodnji prostora VIII. Mediteranskih igara u Splitu 1979. 19. prosinca 2023. 3. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 355. akademskoj godini (2023./2024.)  
Zejnulla Rexhepi prof.dr.sc. Sanja Gašparović Urbanistički kriteriji za planiranje javnih prostora u privatnom vlasništvu 21. ožujka 2023. 6. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 354. akademskoj godini (2022./2023.)  
Safete Veliu Rexhepi izv.prof.dr.sc. Kristina Careva Arhitektonska obilježja višestambenih zgrada izgrađenih u Prištini od 2000. do 2021. godine 17. siječnja 2023. 4. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 354. akademskoj godini (2022./2023.)  
Korina Barišić doc.dr.sc. Alen Žunić Modeli utjecaja muzeja na preobrazbu grada 13. prosinca 2022. 3. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 354. akademskoj godini (2022./2023.)  
Tonči Čerina doc.dr.sc. Mojca Smode Cvitanović Eksperimentalni projekti hrvatskih arhitekata od 1932. do 2021. - arhitektonske artikulacije društvenih ineteresa 13. prosinca 2022. 3. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 354. akademskoj godini (2022./2023.)  
Dora Stupalo doc.dr.sc. Ana Šverko Kriteriji vrednovanja interijera hrvatskih autora od 1900. do 2020. godine 15. studenoga 2022. 2. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 354. akademskoj godini (2022./2023.)  
Goran Babić izv.prof.dr.sc. Zoran Veršić Pokazatelji nesrazmjera projektiranih i ostvarenih potrošnja energije stambenih zgrada 15. studenoga 2022. 2. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 354. akademskoj godini (2022./2023.)  
Jana Horvat prof.dr.sc. Karin Šerman Urbanističko-arhitektonski modeli razgradnje u preobrazbi suvremenoga grada 13. rujna 2022. 16. izvanredna sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 353. akademskoj godini (2021./2022.)  
Mark Miščević prof.dr.sc. Ivan Mlinar Kriteriji i modeli obnove i osuvremenjivanja zaštićenih ljetnikovaca i vila u Zagrebu 19. srpnja 2022. 15. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 353. akademskoj godini (2021./2022.)  
Marin Duić doc.dr.sc. Marko Rukavina Prostorni modeli očuvanja i unaprjeđenja plemićkih gradova 19. srpnja 2022. 15. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 353. akademskoj godini (2021./2022.)  
Dashnor Kadiri prof.dr.sc. Bojan Baletić Criteria for city neighbourhoods’ planning and designing in the context of the Smart city platform (Kriteriji za planiranje i projektiranje gradskih susjedstva u kontekstu Smart city platforme) 15. veljače 2022. 6. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 353. akademskoj godini (2021./2022.)  
Leana Mahmuti izv.prof.dr.sc. Kristina Careva Criteria for planning and designing collaborative workspaces as engines for urban transformation (Kriteriji za planiranje i projektiranje zajedničkih radnih prostora kao pokretača urbane transformacije) 16. studenog 2021. 3. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 353. akademskoj godini (2021./2022.)  
mr.sc. Boris Iharoš izv.prof.dr.sc. Kristina Careva Model pripreme i vrednovanja projekata održivoga urbanoga razvoja 19. listopada 2021. 1. redovita elektronička sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 353. akademskoj godini (2021./2022.) 12. srpnja 2022.
Ivo Vojnović prof.dr.sc. Katja Marasović Rekonstrukcija izvornoga izgleda perimetralnih zidova Dioklecijanove palače 13. srpnja 2021. 12. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 352. akademskoj godini (2020./2021.) 7. ožujka 2023.
Filip Dubrovski izv.prof.dr.sc. Rene Lisac, doc.dr.sc. Jana Vukić Architectural and urban planning criteria for the improvement of social sustainability in neighbourhoods (Arhitektonsko – urbanistički kriteriji za unaprjeđenje socijalne održivosti susjedstava) 13. srpnja 2021. 12. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 352. akademskoj godini (2020./2021.)  
Marija Krajnović izv.prof.dr.sc. Mia Roth Čerina Kriteriji za projektiranje otvorenih prostora škola 8. lipnja 2021. 11. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 352. akademskoj godini (2020./2021.) 21. prosinca 2023.
Renata Rožek prof.dr.sc. Nenad Lipovac Kriteriji i modeli planiranja gospodarskih područja u prostornim planovima grada Zagreba 8. lipnja 2021. 11. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 352. akademskoj godini (2020./2021.)  
Marinko Sladoljev doc.dr.sc. Ana Mrđa Kriteriji planiranja i projektiranja privremene arhitekture turističkoga smještaja 20. travnja 2021. 9. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 352. akademskoj godini (2020./2021.)  
Tamara Relić prof.dr.sc. Bojan Baletić Arhitektonski kriteriji integracije prostora za rad od kuće u višestambenim zgradama 20. travnja 2021. 9. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 352. akademskoj godini (2020./2021.)  
Ante Senjanović doc.dr.sc. Dubravko Bačić, izv.prof.dr.sc. Ivan Milotić Određivanje načelā prostornoplanskoga normativnoga izričaja 16. ožujka 2021. 8. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 352. akademskoj godini (2020./2021.)  
mr.sc. Danijela Lovoković izv.prof.dr.sc. Sanja Gašparović Prostorno-planerski kriteriji za evaluaciju utjecaja urbanističko- arhitektonskih natječaja na prostorni razvoj grada Osijeka 16. ožujka 2021. 8. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 352. akademskoj godini (2020./2021.) 25. svibnja 2023.
Gorana Ljubičić dr.sc. Biserka Dumbović Bilušić Kriteriji za unapređenje planiranja otočnoga krajolika 15. prosinca 2020. 3. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 352. akademskoj godini (2020./2021.)  
Ivana Krmpotić prof.dr.sc. Bojana Bojanić Obad Šćitaroci Arhitektonsko-urbanistički kriteriji za integraciju privremenih urbanih zahvata u javni prostor 10. studenog 2020. 2. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 352. akademskoj godini (2020./2021.)  
Božo Benić doc.dr.sc. Alen Žunić Kriteriji i modeli za obnovu hotelske arhitekture modernizma na primjerima dubrovačkog područja 13. listopada 2020. 1. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 352. akademskoj godini (2020./2021.)  
Stjepko Golubić prof.dr.sc. Bojana Bojanić Obad Ščitaroci Open urbanscape of segregation and exclusion – criteria for identification, rehabilitation and improvement (Otvoreni gradski pejsaž segregacije i isključivanja – kriteriji za prepoznavanje, rehabilitaciju i unaprjeđenje) 15. rujna 2020. 12. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 351. akademskoj godini (2019./2020.)  
Ana Sopina prof.dr.sc. Bojana Bojanić Obad Šćitaroci Spatial planning criteria for relation enhancement between urban and natural landscape of the East Adriatic coast (Prostornoplanski kriteriji za unapređenje odnosa urbanoga i prirodnoga pejsaža istočne jadranske obale) 15. rujna 2020. 12. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 351. akademskoj godini (2019./2020.) 24. svibnja 2024.
Ines Mravunac prof.dr.sc. Krunoslav Šmit Kriteriji za planiranje urbanističko-arhitektonskih zahvata s utjecajem na panoramsku sliku grada ‒ primjeri europskih gradova svjetske kulturne baštine 15. rujna 2020. 12. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 351. akademskoj godini (2019./2020.)  
Kristina Perkov prof.dr.sc. Tihomir Jukić Urbanistički modeli preobrazbe i integracije prostora vojarni grada Šibenika 15. rujna 2020. 12. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 351. akademskoj godini (2019./2020.)  
Maja Bilušić izv.prof.dr.sc. Zaltko Karač Kriteriji za planiranje urbane obnove malih povijesnih gradova u Hrvatskoj 15. rujna 2020. 12. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 351. akademskoj godini (2019./2020.)  
Iva Kostešić prof.dr.sc. Tihomir Jukić Modeli interdisciplinarnoga projektiranja u području urbanizma, arhitekture i dizajna u organiziranoj stambenoj izgradnji 15. rujna 2020. 12. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 351. akademskoj godini (2019./2020.) 15. veljače 2024.
Ivana Banović Đorđević prof.dr.sc. Bojana Bojanić Obad Šćitaroci Criteria for planning and designing urban libraries and for creating a new open public spaces network (Kriteriji za planiranje i projektiranje urbanih knjižnica i za stvaranje nove mreže otvorenih javnih prostora) 15. rujna 2020. 12. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 351. akademskoj godini (2019./2020.) 4. travnja 2024.
Maroje Mrduljaš izv.prof.dr.sc. Mia Roth Čerina Arhitektonski modeli javnih programa u kontekstu modernizacije Rijeke od 1868. do 1974. 15. rujna 2020. 12. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 351. akademskoj godini (2019./2020.) 16. travnja 2021.
Ivana Haničar Buljan izv.prof.dr.sc. Nataša Jakšić Dom kao poligon stvaranja modernoga subjektiviteta: tip obiteljske kuće u opusu arhitekta Stjepana Planića 14. srpnja 2020. 11. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 351. akademskoj godini (2019./2020.)  
Azra Suljić prof.dr.sc. Karin Šerman Uspostava tipologije zgrada novčarskih institucija u Hrvatskoj na početku 20. stoljeća 9. lipnja 2020. 10. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 351. akademskoj godini (2019./2020.)  
mr.sc. Ana Velinova prof.dr.sc. Karin Šerman In-situ Museum Buildings: Transformation of Architectural Form through Parameters of Place (Zgrade muzeja in-situ: transformacija arhitektonske forme kroz parametre mjesta) 26. svibnja 2020. 9. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 351. akademskoj godini (2019./2020.) 7. ožujka 2024.
Vladimir Deskov prof.dr.sc. Karin Šerman, prof.dr.sc. Vlatko P. Korobar Modeli konstruiranja modernosti - arhitektura kao alat modernizacije Skoplja u razdoblju 1945.-1963. 28. travnja 2020. 8. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 351. akademskoj godini (2019./2020.)  
Sanja Savić prof.dr.sc. Nenad Lipovac Naselja na jadranskoj obali Crne Gore – planski i drugi kriteriji njihova razvoja i unaprjeđenja od 1945. do 2006. 10. ožujka 2020. 7. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 351. akademskoj godini (2019./2020.) 6. srpnja 2022.
Nevena Mašanović prof.dr.sc. Nenad Lipovac Ruralna naselja kontinentalne Crne Gore – kriteriji očuvanja i zaštite njihovih prostornih vrijednosti 10. ožujka 2020. 7. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 351. akademskoj godini (2019./2020.) 6. srpnja 2022.
Lucija Kraus prof.dr.sc. Zlatko Karač Kriteriji za evaluaciju urbanističko-arhitektonskih mogućnosti razvoja napuštenih i prenamijenjenih industrijskih prostora u Osijeku 10. ožujka 2020. 7. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 351. akademskoj godini (2019./2020.) 20. siječnja 2023.
Gordana Rovčanin prof.dr.sc. Zlatko Karač Modeli turističke izgradnje i njihov utjecaj na prirodno i kulturno naslijeđe na primjeru Budvanske, Barske i Ulcinjske rivijere (1945.-1991.) – kriterij za vrjednovanje i unaprjeđenje 10. ožujka 2020. 7. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 351. akademskoj godini (2019./2020.) 21. listopada 2021.
mr.sc. Alan Braun dr.sc. Zrinka Paladino Teorijski modeli i suvremeni principi očuvanja moderne arhitekture 18. veljače 2020. 6. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 351. akademskoj godini (2019./2020.) 22. rujna 2023.
Vladi Bralić prof.dr.sc. Damir Krajnik Kulturni krajolik Gologa otoka 18. veljače 2020. 6. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 351. akademskoj godini (2019./2020.) 14. listopada 2021.
Neda Mrinjek Kliska doc.dr.sc. Ana Mrđa Arhitektonski modeli hotelskih zgrada prilagodljivih promjenjivim zahtjevima u turizmu 15. listopada 2019. 1. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 351. akademskoj godini (2019./2020.) 26. svibnja 2020.
Nerma Omićević prof.dr.sc. Bojana Bojanić Obad Šćitaroci The urban rehabilitation model of post-war urbanscape – Defining Sarajevo as the memorial (Urbanistički model rehabilitacije poslijeratnoga urbanoga krajolika – Definiranje Sarajeva kao memorijala) 15. listopada 2019. 1. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 351. akademskoj godini (2019./2020.) 9. lipnja 2020.
Ivan Vukojević izv.prof.dr.sc. Zrinka Barišić Marenić Urbanističko-arhitektonski sklopovi duhanske industrije u Dalmaciji i u Hercegovini: kriteriji za vrjednovanje, obnovu i revitalizaciju 9. srpnja 2019. 12. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 350. akademskoj godini (2018./2019.) 20. lipnja 2024.
Željka Jurković prof.dr.sc. Tihomir Jukić Model vrjednovanja transformacijskoga potencijala željezničkih koridora u gradovima 16. travnja 2019. 9. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 350. akademskoj godini (2018./2019.) 30. rujna 2019.
Filip Šrajer izv.prof.dr.sc. Zlatko Karač, doc.dr.sc. Goran Andlar Model za inventarizaciju, monitoring i evaluaciju suhozidnih gradnji u Hrvatskoj na primjeru Starogradskoga polja na otoku Hvaru 12. veljače 2019. 7. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 350. akademskoj godini (2018./2019.) 24. rujna 2019.
Doroti Brajnov Botić prof. dr.sc. Željko Peković Novovjekovne crkve u kaštelanskom priobalnom pojasu: tipologija, stil i zaštita 22. siječnja 2019. 6. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 350. akademskoj godini (2018./2019.) 10. listopada 2023.
Marija Premužić Ančić izv.prof.dr.sc. Sanja Gašparović Planerski modeli preobrazba kamenolomnoga krajolika urbanih regija 13. studenoga 2018. 3. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 350. akademskoj godini (2018./2019.) 24. srpnja 2019.
Alan Kostrenčić prof.dr.sc. Tihomir Jukić Integralni model urbanističkoga projektiranja javnih gradskih prostora u preobrazbi grada 13. studenoga 2018. 3. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 350. akademskoj godini (2018./2019.) 30. rujna 2019.
Iva Gredelj prof.dr.sc. Krunoslav Šmit Urbanistički kriteriji za unaprjeđenje neplanski izgrađenih naselja u Hrvatskoj 15. svibnja 2018. 11. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 349. akademskoj godini (2017./2018.)  
Nevena Predojević akademik Velimir Neidhardt, izv.prof.dr.sc. Erdin Salihović Modernost 20. stoljeća u arhitektonsko-urbanističkim konceptima realizacije hotela u Bosni i Hercegovini 10. travnja 2018. 10. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 349. akademskoj godini (2017./2018.) 28. lipnja 2018.
Senaida Halilović-Terzić prof.dr.sc. Vesna Mikić, prof.dr.sc. Cor Wagenaar Architecture of healthcare facilities – Transforming hospital building concept (Arhitektura zgrada za zdravstvo – transformacija koncepta bolničkih zgrada) 27. veljače 2018. 8. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 349. akademskoj godini (2017./2018.) 2. srpnja 2018.
Zehra Laznibat prof.emeritus.dr.sc. Maden Obad Šćitaroci Modeli integralne zaštite arheološkog naslijeđa u dubrovačkoj povijesnoj cjelini 14. studenoga 2017. 3. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 349. akademskoj godini (2017./2018.) 14. srpnja 2021.
Tihana Hrastar izv.prof.dr.sc. Mia Roth Čerina Modeli integracije arhitekture, dizajna i umjetnosti – suradnje u hrvatskoj arhitekturi od 1951. do 2016. 14. studenoga 2017. 3. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 349. akademskoj godini (2017./2018.) 12. svibnja 2020.
Damir Filipović prof.dr.sc. Zlatko Karač Urbanističko-arhitektonski razvoj Vinkovaca u 18. stoljeću u kontekstu formiranja urbanih jezgri gradova Vojne krajine 14. studenoga 2017. 3. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 349. akademskoj godini (2017./2018.)  
mr.sc. Senad Nanić prof.dr.sc. Zlatko Karač, doc.dr.sc. Marija Šimić Horvath Geometrijska harmonizacija u islamskoj arhitekturi 14. ožujka 2017. 9. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 348. akademskoj godini (2016./2017.) 7. ožujka 2022.
Mojca Smode Cvitanović prof.dr.sc. Andrej Uchytil Modaliteti djelovanja hrvatskih arhitekata u zemljama Afrike i Jugozapadne Azije od 1950. do 1991. 13. prosinca 2016. 6. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 348. akademskoj godini (2016./2017.) 17. rujna 2018.
Davor Andrić prof.dr.sc. Karin Šerman, izv.prof.dr.sc. Josip Galić Biomimetičke pneubotske konstrukcije u arhitekturi: razvojni model modularne konstrukcije 11. listopada 2016. 2. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 348. akademskoj godini (2016./2017.) 10. siječnja 2017.
Morana Pap prof.dr.sc. Bojan Baletić Prostorno-funkcionalni model studentskoga doma u kontekstu sveučilišnog kampusa 11. listopada 2016. 2. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 348. akademskoj godini (2016./2017.) 14. ožujka 2019.
Ivana Senjak prof.dr.sc. Alenka Delić Arhitektonski i urbanistički čimbenici kvalitete višestambene izgradnje na primjeru Zagreba u razdoblju 1991.-2016. 11. listopada 2016. 2. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 348. akademskoj godini (2016./2017.) 10. lipnja 2020.
mr.sc. Ksenija Petrić prof.emeritus.dr.sc. Maden Obad Šćitaroci Modeli integralne prostorne zaštite i upravljanja ruralnim naslijeđem u zaštićenim područjima – Park prirode Lonjsko polje 13. rujna 2016. 13. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 347. akademskoj godini (2015./2016.)  
mr.sc. Mirna Meštrović prof.emeritus.dr.sc. Maden Obad Šćitaroci Povijesni modeli i urbanistički kriteriji za izgradnju u kulturnom krajoliku – Zagrebačko podbrežje Medvednice 13. rujna 2016. 13. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 347. akademskoj godini (2015./2016.)  
Marina Pavković prof.dr.sc. Jesenko Horvat Metoda prostornog brandinga – utjecaj arhitektonsko-urbanističkih zahvata na konkurentni identitet mjesta 13. rujna 2016. 13. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 347. akademskoj godini (2015./2016.) 3. srpnja 2018.
Melita Čavlović prof.dr.sc. Andrej Uchytil Utjecaj transformacija arhitektonske profesije na arhitekturu Zagreba 1945. - 1961. 19. svibnja 2016. 10. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 347. akademskoj godini (2015./2016.) 11. srpnja 2017.
mr.sc. Alen Žunić prof.dr.sc. Zlatko Karač Diskurzivna metoda projektiranja u opusu arhitekta Aleksandra Dragomanovića 8. ožujka 2016. 8. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 347. akademskoj godini (2015./2016.) 28. listopada 2016.
mr.sc. Igor Gojnik izv.prof.dr.sc. Zoran Veršić Dnevno svjetlo kao čimbenik arhitektonike i identiteta prostora 19. siječnja 2016. 6. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 347. akademskoj godini (2015./2016.) 25. rujna 2018.
Dario Sironić prof.emer. Mladen Obad Šćitaroci Urbanistička obilježja i gradotvornost Ulice kralja Zvonimira u Zagrebu 21. srpnja 2015. 13. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 346. akademskoj godini (2014./2015.)  
mr.sc. Lindihana Goxha izv.prof.dr.sc. Zoran Veršić Određivanje modela niskoenergetskih zgrada s primjenom optimalnih rješenja korištenja fotonaponskih sustava integriranih u dvostruke fasade 21. srpnja 2015. 13. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 346. akademskoj godini (2014./2015.) 4. rujna 2018.
Marijana Sironić prof.emer. Mladen Obad Šćitaroci Urbanistička obilježja istočnoga dijela Donjega grada u Zagrebu 1905.-2017. 9. lipnja 2015. 11. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 346. akademskoj godini (2014./2015.) 6. lipnja 2022.
Mandica Sanković izv.prof.dr.sc. Alenka Delić, dr.sc. Veda Marija Varnai Povezanost kvalitete stambenih zgrada i alergijskih dišnih bolesti u djece kontinentalne Hrvatske 19. svibnja 2015. 10. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 346. akademskoj godini (2014./2015.)  
Srđan Škunca prof.dr.sc. Tihomir Jukić Razvojni pristupi urbanističkom planiranju grada Rijeke od 1945. do 1974. godine 14. travnja 2015. 9. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 346. akademskoj godini (2014./2015.) 14. prosinca 2016.
Gordana Žaja prof.dr.sc. Jesenko Horvat, prof.dr.sc. Vlado Jukić Razvoj prostornih modela forenzičkih psihijatrijskih ustanova 17. veljače 2015. 7. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 346. akademskoj godini (2014./2015.) 9. srpnja 2018.
Jelena Skorup Juračić prof.emer. Velimir Neidhardt Novi tipovi hotelske arhitekture u revitalizaciji grada ili krajolika 18. studenoga 2014. 4. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 346. akademskoj godini (2014./2015.) 11. srpnja 2016.
mr.sc. Meri Batakoja prof.dr.sc. Karin Šerman, prof.dr.sc. Leonida Kovač Conceptual Interaction between Art Content and Museum Architecture in Art Museum Design (Interakcija između umjetničkog sadržaja i muzejske arhitekture u konceptualizaciji umjetničkih muzeja) 18. studenoga 2014. 4. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 346. akademskoj godini (2014./2015.) 8. lipnja 2015.
Darko Šiško prof.dr.sc. Tihomir Jukić, prof.dr.sc. Vlado Cetl Geoinformacijski model namjene površina kao osnova strateškoga planiranja urbanih područja 16.rujna 2014. 17. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 345. akademskoj godini (2013./2014.) 29. listopada 2018.
Damir Hrvatin prof.dr.sc. Tihomir Jukić Urbanistički pokazatelji izgradnje turističkih zona - primjer priobalja zapadne Istre 16.rujna 2014. 17. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 345. akademskoj godini (2013./2014.) 27. ožujka 2015.
Hrvoje Bartulović prof.dr.sc. Andrej Uchytil Artikulacija ulice Domovinskoga rata i integracija u gradsko tkivo Splita 11. ožujka 2014. 9. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 345. akademskoj godini (2013./2014.) 22. srpnja 2014.
Dujmo Žižić prof.dr.sc. Katja Marasović Industrija cementa u splitskoj regiji - arhitektura, infrastruktura i utjecaj na kulturni krajolik 19. studenoga 2013. 4. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 345. akademskoj godini (2013./2014.) 29. kolovoza 2014.
Ana Mrđa prof.dr.sc. Bojana Bojanić Obad Šćitaroci Metoda određivanja turističke nosivosti u prostornom planiranju 11. srpnja 2013. 15. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 344. akademskoj godini (2012./2013.) 11. svibnja 2015.
Tin Oberman prof.dr.sc. Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, prof.dr.sc. Kristian Jambrošić Zvučni okoliš gradskih prostora - Urbanističko akustički čimbenici i modeli 11. srpnja 2013. 15. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 344. akademskoj godini (2012./2013.) 25. svibnja 2015.
Marko Rukavina prof.emer. Mladen Obad Šćitaroci Metoda integracije arheološkoga naslijeđa u urbanističkom planiranju 11. srpnja 2013. 15. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 344. akademskoj godini (2012./2013.) 13. travnja 2015.
Haris Bradić izv.prof.dr.sc. Zoran Veršić Transformacije arhitekture kao posljedica zahtjeva energetske učinkovitosti na primjeru postojećih zgrada za osnovno obrazovanje 11. lipnja 2013. 14. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 344. akademskoj godini (2012./2013.) 26. studenoga 2014.
Tin Sven Franić prof.dr.sc. Marijan Hržić Uloga višenamjenskoga arhitektonskoga sklopa u formiranju novoga prostora od javnoga interesa 26. veljače 2013. 10. izvanredna sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 344. akademskoj godini (2012./2013.)  
Luka Korlaet prof.dr.sc. Ljerka Biondić Prostorni razvoj stana u Zagrebu 1975.-2005. u okvirima programa društveno poticane stanogradnje 20. studenoga 2012. 5. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 344. akademskoj godini (2012./2013.) 27. ožujka 2015.
Vanja Rister prof.emer. Hildegard Auf-Franić Arhitektonski i urbanistički modeli integracije sveučilišta u grad 20. studenoga 2012. 5. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 344. akademskoj godini (2012./2013.)  
Svebor Andrijević prof.dr.sc. Anka Mišetić, prof.dr.sc. Marijan Hržić Specifični procesi vizualnih promjena urbane strukture Donjega grada u Zagrebu 30. listopada 2012. 3. izvanredna sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 344. akademskoj godini (2012./2013.) 31. ožujka 2015.
Ivana Tutek dr.sc. Vlasta Begović, prof.dr.sc. Marijan Hržić Urbanizirani pejsaž Dubrovnika. Tranformacija prostora Dubrovačke Republike kao podloga za oblikovanje suvremenoga pejsaža 30. listopada 2012. 3. izvanredna sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 344. akademskoj godini (2012./2013.) 31. ožujka 2015.
Mia Roth-Čerina prof.emer. Hildegard Auf-Franić Određivanje arhitektonskih parametara u projektiranju zgrada za predškolski odgoj 30. listopada 2012. 3. izvanredna sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 344. akademskoj godini (2012./2013.) 30. ožujka 2015.
Borislav Puljić doc.dr.sc. Zlatko Karač Urbana struktura Mostara u razdoblju osmanske vladavine (XV. – XIX. stoljeće) 12. srpnja 2012. 14. sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 343. akademskoj godini (2011./2012.) 19. prosinca 2012.
Sanja Matijević Barčot izv.prof.dr.sc. Karin Šerman Utjecaj društveno organiziranih modela stambene izgradnje na arhitekturu Splita 1945.-1968. 17. travnja 2012. 9. sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 343. akademskoj godini (2011./2012.) 1. srpnja 2014.
Željka Hrs Borković   Energetska obnova zgrada i suvremeni energetski koncepti u arhitekturi 17. travnja 2012. 9. sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 343. akademskoj godini (2011./2012.)  
mr.sc. Idis Turato prof.dr.sc. Marijan Hržić, prof.dr.sc. Darovan Tušek Arhitektura „gotovih elemenata“ – projektiranje metodom slaganja i prilagođavanja ranije pripremljenih sklopova i fragmenata 14. veljače 2012. 7. sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 343. akademskoj godini (2011./2012.) 14. lipnja 2012.
Silva Kalčić doc.dr.sc. Igor Toš Arhitektura i novi mediji-medijske fasade, video- i svjetlosne instalacije 14. veljače 2012. 7. sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 343. akademskoj godini (2011./2012.) 24. ožujka 2015.
Silvio Bašić prof.dr.sc. Tihomir Jukić Urbanistički standardi planiranja novih stambenih naselja 14. veljače 2012. 7. sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 343. akademskoj godini (2011./2012.) 28. ožujka 2013.
Rene Lisac prof.dr.sc. Bojan Baletić Sustav smjernica za planiranje održivih sveučilišnih kampusa 11. listopada 2011. 1. sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 343. akademskoj godini (2011./2012.) 16. srpnja 2012.
Nikolina Vezilić Strmo prof.dr.sc. Alenka Delić Model procjene održivosti postojećih stambenih zgrada-na primjeru višestambene izgradnje u Zagrebu od 1945. do 1975. godine 11. listopada 2011. 1. sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 343. akademskoj godini (2011./2012.) 29. lipnja 2012.
Kristina Careva prof.dr.sc. Bojan Baletić Arhitektonski model prostora za interdisciplinarna istraživanja u umjetnosti i tehnologiji 11. listopada 2011. 1. sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 343. akademskoj godini (2011./2012.) 28. lipnja 2012.
Ivica Barišić prof.dr.sc. Nenad Lipovac, prof.dr.sc. Tomaž Tollazzi Urbanistički parametri pri planiranju kružnih raskrižja 14. lipnja 2011. 14. sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 342. akademskoj godini (2010./2011.) 24. siječnja 2014.
Ana-Marija Rajčić   Korisnički kriteriji u urbanističkom planiranju i programiranju javnih prostora za djecu 18. siječnja 2011. 7. sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 342. akademskoj godini (2010./2011.)  
mr.sc. Dubravko Bačić prof.dr.sc. Bojan Baletić Suvremeni modeli arhitektonske naobrazbe: izvori, stanje i izazovi budućnosti 7. prosinca 2010. 5. izvanredna sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 342. akademskoj godini (2010./2011.) 13. prosinca 2018.
Jasmina Sirovec   Funkcije javnog prostora kao komponenta revitalizacije grada 20. travnja 2010. 11. sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 341. akademskoj godini (2009./2010.)  
mr.sc. Ksenija Tomljenović prof.emer. Nikola Filipović Energetski učinkovita arhitektura u turizmu 16. ožujka 2010. 7. sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 341. akademskoj godini (2009./2010.) 17. srpnja 2012.
Mara Marić prof.dr.sc. Oleg Grgurević Metoda zaštite krajobraza u okviru planiranja cesta u Hrvatskoj 19. siječnja 2010. 5. sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 341. akademskoj godini (2009./2010.) 30. studenog 2011.
mr.sc. Lada Turato   Usporedba urbanističkog razvoja lučkih gradova Rijeke i Trsta u periodu od 1750. do 1943. godine 19. siječnja 2010. 5. sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 341. akademskoj godini (2009./2010.)  
Ana Grgić prof.dr.sc. Darovan Tušek, prof. dr. sc. Marijan Hržić Urbanističko planiranje i izgradnja otvorenih javnih prostora grada Splita 19. siječnja 2010. 5. sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 341. akademskoj godini (2009./2010.) 23. veljače 2011.
Zorana Sokol Gojnik prof.dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci, dr. sc. Tomislav Premerl Arhitektonska i urbanistička obilježja liturgijskih građevina u Zagrebu u 20. stoljeću 19. siječnja 2010. 5. sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 341. akademskoj godini (2009./2010.) 21. prosinca 2010.
Andreja Kuzmanić prof.dr.sc. Srećko Pegan, doc.dr.sc. Boštjan Brezovnik Urbanistički kriteriji odabira modela javno-privatnog udruživanja na prostoru Slovenije 15. prosinca 2009. 4. sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 341. akademskoj godini (2009./2010.) 25. svibnja 2010.
Berislav Valušek dr.sc. Snješka Knežević, prof. dr. sc. Vladimir Bedenko Arhitektonsko djelo Carla Seidla na Opatijskoj rivijeri 15. prosinca 2009. 4. sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 341. akademskoj godini (2009./2010.) 20. srpnja 2010.
Vesna Perković prof.dr.sc. Lenko Pleština Stambena arhitektura Frane Gotovca 16. prosinca 2008. 4. sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 340. akademskoj godini (2008./2009.) 1. veljače 2010.
Sanja Gašparović prof.dr.sc. Sonja Jurković Autocesta kao mogućnost razotkrivanja slojevitosti prostora i vrijednosti krajolika 16. rujna 2008. 15. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 339. akademskoj godini (2007./2008.) 21. travnja 2009.
mr.sc. Iva Muraj prof.dr.sc. Jasenka Bertol-Vrček Povijesne zgrade u suvremenim uvjetima korištenja - Analiza na odabranim djelima Egona Steinmanna 16. rujna 2008. 15. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 339. akademskoj godini (2007./2008.) 24. travnja 2009.
Ivo Šprljan prof.dr.sc. Vladimir Bedenko Arhitektura šibenskog kazališta 13. svibnja 2008. 11. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 339. akademskoj godini (2007./2008.) 27. svibnja 2010.
mr.sc. Snježana Perojević prof.dr.sc. Željko Peković Utvrđivanje Splita u XVII stoljeću 9. listopada 2007. 1. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 339. ak. god. (2007./2008.) 12. srpnja 2012.
mr.sc. Radoslav Bužančić prof.dr.sc. Vladimir Bedenko Nikola Ivanov Firentinac-arhitekt renesansne obnove Trogira krajem 15. stoljeća 13. veljače 2007. 8. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 338. ak. god. (2006./2007.) 29. veljače 2008.

 

Studentski radovi preddiplomskog studija Pogledaj sve
Ivan Leonidov – Konstruktivizam jednog arhitekta
Ivan Le­o­ni­dov – Kon­str­uk­ti­vi­zam jed­nog ar­hi­tek­ta
Stambeno naselje Topola, Zagreb
Stam­be­no na­se­lje To­po­la, Za­greb
Uvod u projektiranje stambenih zgrada
Uvod u pro­jek­ti­ra­nje stam­be­nih zgra­da
Obiteljska kuća i stambeno naselje na Gornjem Bukovcu, Zagreb
Obi­tel­jska ku­ća i stam­be­no na­se­lje na Gor­njem Bu­kov­cu, Za­greb
Obiteljska kuća i stambeno naselje na Gornjem Bukovcu, Zagreb
Obi­tel­jska ku­ća i stam­be­no na­se­lje na Gor­njem Bu­kov­cu, Za­greb
Osnovna škola u Knežiji
Os­nov­na ško­la u Kne­ži­ji
Osnovna škola u Knežiji
Os­nov­na ško­la u Kne­ži­ji
Osnovna škola u Knežiji
Os­nov­na ško­la u Kne­ži­ji
Osnovna škola u Knežiji
Os­nov­na ško­la u Kne­ži­ji
Osnovna škola u Knežiji
Os­nov­na ško­la u Kne­ži­ji
Poslovna zgrada u Središću
Po­slov­na zgra­da u Sre­diš­ću
Poslovna zgrada u Središću
Po­slov­na zgra­da u Sre­diš­ću
Stvaranje virtualnog prostora istraživanjem zadanog volumena
Stva­ra­nje vir­tu­al­nog pros­to­ra is­tra­ži­va­njem za­da­nog vo­lu­me­na
Stvaranje virtualnog modela i njegova transformacija
Stva­ra­nje vir­tu­al­nog mo­de­la i nje­go­va tran­sfor­ma­ci­ja
Stvaranje virtualne kuće kao osnove za tehničku dokumentaciju, simulaciju i vizualizaciju
Stva­ra­nje vir­tu­al­ne ku­će kao os­no­ve za teh­ni­čku do­ku­men­ta­ci­ju, si­mu­la­ci­ju i vi­zu­a­li­za­ci­ju
Polivalentni paviljon u novozagrebačkom naselju Travno
Po­li­va­len­tni pa­vil­jon u no­vo­za­gre­ba­čkom na­sel­ju Trav­no
Polivalentni paviljon u novozagrebačkom naselju Travno
Po­li­va­len­tni pa­vil­jon u no­vo­za­gre­ba­čkom na­sel­ju Trav­no
Polivalentni paviljon u novozagrebačkom naselju Travno
Po­li­va­len­tni pa­vil­jon u no­vo­za­gre­ba­čkom na­sel­ju Trav­no
Sjene
Sje­ne
Osnovna škola Stupnik
Os­nov­na ško­la Stup­nik
Osnovna škola Stupnik
Os­nov­na ško­la Stup­nik
Osnovna škola Stupnik
Os­nov­na ško­la Stup­nik
Osnovna škola Stupnik
Os­nov­na ško­la Stup­nik
Višeznačna struktura
Vi­šez­na­čna str­uk­tu­ra
Rotacija - transformacija
Ro­ta­ci­ja - tran­sfor­ma­ci­ja
Mirisni perivoj
Mi­ris­ni pe­ri­voj
Perivoj izložba
Pe­ri­voj izlož­ba
Polivalentni paviljon u novozagrebačkom naselju Travno
Po­li­va­len­tni pa­vil­jon u no­vo­za­gre­ba­čkom na­sel­ju Trav­no
Polivalentni paviljon - Podbrežje, Novi Zagreb
Po­li­va­len­tni pa­vil­jon - Pod­bre­žje, No­vi Za­greb
Poslovna zgrada: centar za nove tehnologije
Po­slov­na zgra­da: cen­tar za no­ve teh­no­lo­gi­je
Centar za nove tehnologije s medijatekom
Cen­tar za no­ve teh­no­lo­gi­je s me­di­ja­te­kom
Centar za nove tehnologije s medijatekom
Cen­tar za no­ve teh­no­lo­gi­je s me­di­ja­te­kom
Centar za nove tehnologije s medijatekom
Cen­tar za no­ve teh­no­lo­gi­je s me­di­ja­te­kom
Osnovna škola Ivanja Reka / pohvala kolegija
Os­nov­na ško­la Ivan­ja Re­ka / po­hva­la ko­le­gi­ja
Osnovna škola Horvati / pohvala kolegija
Os­nov­na ško­la Hor­va­ti / po­hva­la ko­le­gi­ja
Osnovna škola Stupnik / rektorova nagrada
Os­nov­na ško­la Stup­nik / rek­to­ro­va na­gra­da
Osnovna škola Jastrebarsko / pohvala kolegija
Os­nov­na ško­la Jas­tre­bar­sko / po­hva­la ko­le­gi­ja
Osnovna škola Jastrebarsko / pohvala kolegija
Os­nov­na ško­la Jas­tre­bar­sko / po­hva­la ko­le­gi­ja
Osnovna škola Kušlanova, Zagreb / pohvala kolegija
Os­nov­na ško­la Ku­šla­no­va, Za­greb / po­hva­la ko­le­gi­ja
Osnovna škola Kušlanova, Zagreb / pohvala kolegija
Os­nov­na ško­la Ku­šla­no­va, Za­greb / po­hva­la ko­le­gi­ja
Osnovna škola Strmec, Sveta Nedelja / pohvala kolegija
Os­nov­na ško­la Str­mec, Sve­ta Ne­del­ja / po­hva­la ko­le­gi­ja
Osnovna škola Keglić, Zagreb / pohvala kolegija
Os­nov­na ško­la Ke­glić, Za­greb / po­hva­la ko­le­gi­ja
Studentski radovi diplomskog studija Pogledaj sve
Revitalizacija Frankopanskog Trga u Senju – zgrada tržnice i Kuća Senjskih Književnika
Re­vi­ta­li­za­ci­ja Fran­ko­pan­skog Tr­ga u Sen­ju – zgra­da tr­žni­ce i Ku­ća Sen­jskih Kn­ji­žev­ni­ka
Ljetno kino Korčula
Ljet­no ki­no Kor­ču­la
Park Zajarki u Zaprešiću
Pa­rk Za­jar­ki u Za­pre­ši­ću
Turistička infrastruktura  na ušću Neretve – Hostel i kamp za veslače i kitesurfere
Tu­ris­ti­čka in­fras­truk­tu­ra na uš­ću Ne­re­tve – Hos­tel i ka­mp za ve­sla­če i ki­te­sur­fe­re
Novo groblje u Makarskoj
No­vo gro­bl­je u Ma­kar­skoj
Obnova i prenamjena sklopa nekadašnje Gradske klaonice i stočne tržnice u Zagrebu
Ob­no­va i pre­namje­na sklo­pa ne­ka­daš­nje Grad­ske kla­o­ni­ce i sto­čne tr­žni­ce u Za­gre­bu
Poslovno-stambena  zona Radnička
Po­slov­no­-stam­be­na zo­na Rad­ni­čka
Transformacija Zagrebačkog velesajma
Tran­sfor­ma­ci­ja Za­gre­ba­čkog ve­le­saj­ma
Prostorno uređenje naselja Mičevec i urbanističko rješenje dijela naselja
Pros­tor­no ure­đe­nje na­sel­ja Mi­če­vec i ur­ba­nis­ti­čko rje­še­nje di­je­la na­sel­ja
Emanacija urbanog pejsaža
Ema­na­ci­ja ur­ba­nog pej­sa­ža
Stanovanje u postojećim izgrađenim cijelinama
Sta­no­va­nje u pos­to­je­ćim iz­gra­đe­nim ci­je­li­na­ma
Vile u zraku s pogledom na (jedan novi još neizgrađeni) Savski most
Vi­le u zra­ku s po­gle­dom na (je­dan no­vi još ne­iz­gra­đe­ni) Sav­ski mo­st
Zavrtiti Zavrtnicu
Zav­rti­ti Zav­r­tni­cu
Praznina
Praz­ni­na
Promjene granica
Pro­mje­ne gra­ni­ca
Gradski stadion u Zadru: Kultura svakodnevice
Grad­ski sta­di­on u Za­dru: Kul­tu­ra sva­kod­ne­vi­ce
Gradski stadion u Zadru: Kultura svakodnevice
Grad­ski sta­di­on u Za­dru: Kul­tu­ra sva­kod­ne­vi­ce
Sportski centar Pećine
Spor­tski cen­tar Pe­ći­ne
Sportski centar Pećine
Spor­tski cen­tar Pe­ći­ne
Sportski centar Pećine
Spor­tski cen­tar Pe­ći­ne
Hotel / Art Blok #18
Ho­tel / Art Blok #18
Arhitektonska topografija identiteta
Ar­hi­tek­ton­ska to­po­gra­fi­ja iden­ti­te­ta
Zdravstvena i socijalna skrb u gradu
Zdr­av­stve­na i so­ci­jal­na skrb u gra­du
Hostel Šavrić
Hos­tel Šav­rić
Međugeneracijski centar u bloku
Me­đu­ge­ne­ra­cij­ski cen­tar u blo­ku
Fotogrametrija
Fo­to­gra­me­tri­ja
Polja i njihovi uzorci
Pol­ja i nji­ho­vi uzor­ci
Delta
Del­ta
(Post)Industrijski kreativni pejsaž
(Pos­t)In­dus­trij­ski kre­a­tiv­ni pej­saž
Gradski blok – modeli preobrazbe industrijskih građevina u unutrašnjosti bloka
Grad­ski blok – mo­de­li pre­o­braz­be in­dus­trij­skih gra­đe­vi­na u unu­traš­njos­ti blo­ka
Sklonište u prirodi: kućica za ribare
Sklo­niš­te u pri­ro­di: ku­ći­ca za ri­ba­re
Sklonište u prirodi_Contemplum
Sklo­niš­te u pri­ro­di­_Con­tem­plum
Sklonište u prirodi
Sklo­niš­te u pri­ro­di
Kiosk
Ki­o­sk
Stan bliske budućnosti
Stan blis­ke bu­du­ćnos­ti
Stan bliske budućnosti
Stan blis­ke bu­du­ćnos­ti
Privatna utopija
Pri­vat­na uto­pi­ja
Privatna utopija
Pri­vat­na uto­pi­ja
Posljednji dom
Po­sl­jed­nji dom
Il Progetto Porta Nuova: un’icona di Milano
Il Pro­get­to Por­ta Nu­o­va: un’i­co­na di Mi­la­no
Hvar kao otok
Hvar kao otok
Sćedro - Otok medijator - Strategija razvoja otoka Šćedra u kontekstu otoka Hvara
Sće­dro - Otok me­di­ja­tor - Stra­te­gi­ja ra­zvo­ja oto­ka Šće­dra u kon­tek­stu oto­ka Hva­ra
Interpretacija Savskog vodostaja: kupanje na Savi
In­ter­pre­ta­ci­ja Sav­skog vo­dos­ta­ja: ku­pa­nje na Sa­vi
Kontinentalni arhipelag: Botanička galerija Velika
Kon­ti­nen­tal­ni ar­hi­pe­la­g: Bo­ta­ni­čka ga­le­ri­ja Ve­li­ka
Stan budućnosti
Stan bu­du­ćnos­ti
Arhitektura izložbe: Čovjek +
Ar­hi­tek­tu­ra izlož­be: Čo­vjek +
Bazenska dvorana: Valkane, Pula /rektorova nagrada/
Ba­zen­ska dvo­ra­na: Val­ka­ne, Pu­la /rek­to­ro­va na­gra­da/
Astronomski observatorij   /rektorova nagrada/
As­tro­nom­ski ob­ser­va­to­rij /rek­to­ro­va na­gra­da/
Bazenska dvorana: Valkane, Pula /rektorova nagrada/
Ba­zen­ska dvo­ra­na: Val­ka­ne, Pu­la /rek­to­ro­va na­gra­da/
Mogućnost primjene BIM-a u izradi modela postojećih građevina na primjeru istočnog krila zgrade AGG-a
Mo­gu­ćno­st pri­mje­ne BI­M-a u izra­di mo­de­la pos­to­je­ćih gra­đe­vi­na na pri­mje­ru is­to­čnog kri­la zgra­de AG­G-a
Održivost u vernakularoj arhitekturi - Arhitektura bez arhitekata
Odr­ži­vo­st u ver­na­ku­la­roj ar­hi­tek­tu­ri - Ar­hi­tek­tu­ra bez ar­hi­te­ka­ta
Astronomski observatorij Trebević
As­tro­nom­ski ob­ser­va­to­rij Tre­be­vić
Meteorološki laboratorij Smetovi
Me­te­o­ro­loš­ki la­bo­ra­to­rij Sme­to­vi
Donjogradski blok: Centar za rehabilitaciju i oporavak
Don­jo­grad­ski blo­k: Cen­tar za re­ha­bi­li­ta­ci­ju i opo­ra­vak
Arhitektura dvorane: Prefabricated Palace Petrinja
Ar­hi­tek­tu­ra dvo­ra­ne: Pre­fa­bri­ca­ted Pa­la­ce Pe­trin­ja
Arhitektura dvorane: Prefabricated Palace Petrinja
Ar­hi­tek­tu­ra dvo­ra­ne: Pre­fa­bri­ca­ted Pa­la­ce Pe­trin­ja
Arhitektura dvorane: Prefabricated Palace Petrinja
Ar­hi­tek­tu­ra dvo­ra­ne: Pre­fa­bri­ca­ted Pa­la­ce Pe­trin­ja
Arhitektura dvorane: Prototip /nagrada kolegija/
Ar­hi­tek­tu­ra dvo­ra­ne: Pro­to­tip /na­gra­da ko­le­gi­ja/
Bazenska dvorana: Valkane, Pula /nagrada kolegija/
Ba­zen­ska dvo­ra­na: Val­ka­ne, Pu­la /na­gra­da ko­le­gi­ja/
Bazenska dvorana: Valkane, Pula /nagrada kolegija/
Ba­zen­ska dvo­ra­na: Val­ka­ne, Pu­la /na­gra­da ko­le­gi­ja/
Hangar za Lokvarsko jezero /rektorova nagrada/
Han­gar za Lo­kvar­sko je­ze­ro /rek­to­ro­va na­gra­da/
Hangar za Lokvarsko jezero /nagrada kolegija/
Han­gar za Lo­kvar­sko je­ze­ro /na­gra­da ko­le­gi­ja/
Arhitektura dvorane: Prototip /rektorova nagrada/
Ar­hi­tek­tu­ra dvo­ra­ne: Pro­to­tip /rek­to­ro­va na­gra­da/
Arhitektura dvorane: Prototip /nagrada kolegija/
Ar­hi­tek­tu­ra dvo­ra­ne: Pro­to­tip /na­gra­da ko­le­gi­ja/
Arhitektura dvorane: Prototip /nagrada kolegija/
Ar­hi­tek­tu­ra dvo­ra­ne: Pro­to­tip /na­gra­da ko­le­gi­ja/
Sportski centar Pećine: Kultura svakodnevnice /rektorova nagrada/
Spor­tski cen­tar Pe­ći­ne: Kul­tu­ra sva­kod­nev­ni­ce /rek­to­ro­va na­gra­da/
Sportski centar Pećine: Kultura svakodnevnice /rektorova nagrada i nagrada kolegija/
Spor­tski cen­tar Pe­ći­ne: Kul­tu­ra sva­kod­nev­ni­ce /rek­to­ro­va na­gra­da i na­gra­da ko­le­gi­ja/
Gradska soba: Prerada Bjelovar /rektorova nagrada/
Grad­ska so­ba: Pre­ra­da Bje­lo­var /rek­to­ro­va na­gra­da/
Gradski stadion u Zadru: Kultura svakodnevice /nagrada kolegija/
Grad­ski sta­di­on u Za­dru: Kul­tu­ra sva­kod­ne­vi­ce /na­gra­da ko­le­gi­ja/
Kuća ni (za) koga ?!
Ku­ća ni (za) ko­ga ?!
Centar za održive tehnologije u Samoboru
Cen­tar za odr­ži­ve teh­no­lo­gi­je u Sa­mo­bo­ru
Cube² House
Cu­be² Ho­u­se
Kukuljica za astronoma
Ku­kul­ji­ca za as­tro­no­ma
Hotel : kamenolom Dubac, Dubrovnik
Ho­tel : ka­me­no­lom Du­bac, Du­brov­nik
Karta