VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Pokretanje postupka za izbor dekana Arhitektonskog fakulteta
Aktualnost

Pokretanje postupka za izbor dekana Arhitektonskog fakulteta

17. siječnja 2024.

Temeljem čl. 30. Statuta Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na 580. redovnoj sjednici održanoj 16. siječnja 2024., donijelo je slijedeću O D L U KU

 

Pokreće se postupak za izbor dekana za ak.god. 2024./25. , 2025./26. i 2026./27.

Imenuje se Povjerenstvo za izbor u sastavu:

1.            Prof.dr.sc. Karin Šerman

2.            Prof.dr.sc. Krunoslav Šmit

3.            Izv.prof.art. Tomislav Vlainić

Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka glasanja u sastavu:

1.            Prof.dr.sc. Iva Muraj

2.            Prof.art. Leo Modrčin

3.            Izv.prof.art. Vedran Kasap

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana donošenja Odluke, odnosno do 31. siječnja 2024. godine.

Povjerenstvo za izbor izvješće o pristiglim kandidaturama treba dostaviti dekanu najkasnije od 15. veljače 2024.

 

Postupak izbora dekana providi se prema Članku 30. Statuta AF:

(1)      Za dekana može biti izabran nastavnik Fakulteta koji je na radnom mjestu redovitoga profesora u trajnom izboru, redovitoga profesora ili izvanrednoga profesora.

(2)      Mandat dekana traje tri godine. Ista osoba može biti izabrana samo još jednom.

(3)      Postupak izbora dekana pokreće Fakultetsko vijeće najkasnije osam mjeseci prije početka mandata dekana, a pokreće se donošenjem odluke o pokretanju postupka za izbor dekana, imenovanjem Povjerenstva za izbor i Povjerenstva za provođenje postupka glasovanja. Oba Povjerenstva se sastoje od 3 (tri) člana koja moraju biti na radnom mjestu redoviti profesor u trajnom izboru, redoviti profesor ili izvanredni profesor.

(4)      Odlukom Fakultetskog vijeća o pokretanju postupka za izbor dekana i imenovanju Povjerenstava iz stavka 3. ovog članka, utvrđuje se rok za dostavu prijava te rok u kojem Povjerenstvo za izbor treba dostaviti izvješće Fakultetskom vijeću. 

(5)      Svaki nastavnik Arhitektonskog fakulteta, u punom radnom vremenu,  na radnom mjestu redoviti profesor u trajnom izboru, redoviti profesor ili izvanredni profesor ima pravo u otvorenom roku od 15 dana od dana imenovanja Povjerenstva, podnijeti Povjerenstvu prijavu za izbor dekana, uz koju prilaže životopis i program rada za razdoblje dekanskog mandata.

(6 )     Po isteku roka iz prethodnog stavka za podnošenje prijava, Povjerenstvo za izbor je dužno u daljnjem roku od najduže 15 dana utvrditi pravodobnost i potpunost prispjelih prijava kao i podatke koji se odnose na uvjete pristupnika te podnijeti izvješće Fakultetskom vijeću. Izvješće treba sadržavati podatke o podnijetim prijavama i pristupnicima, podatke o ispunjavanju uvjeta za izbor, njihove životopise i program rada.

         (1)   Dekan je dužan sazvati sjednicu Fakultetskog vijeća najkasnije u roku od 8 dana od dana primitka izvješća Povjerenstva za izbor. Na sjednici Povjerenstvo za izbor podnosi izvješće o prispjelim prijavama, a Fakultetsko vijeće utvrđuje listu predloženika za izbor dekana.

         (2)   Lista predloženika i njihovi programi javno se objavljuju na internetskim stranicama Fakulteta i javno predstavljaju u slijedećih 15 dana.

         (3)   Fakultetsko vijeće obvezno treba zatražiti prethodno mišljenje Senata i Rektora o programima predloženika. 

         (4)   Glasovanje na izbornoj sjednici je tajno. Postupak glasovanja i objavu rezultata provodi Povjerenstvo za provođenje postupka glasovanja. 

         (5)   Sjednicom Fakultetskog vijeća ne može predsjedavati dekan, ako je jedan od predloženika u postupku izbora dekana. Sjednicom u tom slučaju predsjedava dobno najstariji član Vijeća na radnom mjestu redovitog profesora u trajnom izboru.

         (6)   Sjednici Fakultetskog vijeća u postupku izbora dekana mora prisustvovati 2/3 svih članova Vijeća, a dekan se bira tajnim glasovanjem natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova Fakultetskog vijeća.

Karta