HR / EN
Objava natječaja za radna mjesta
Aktualnost

Objava natječaja za radna mjesta

7. listopada 2020.

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje N  A  T  J  E  Č  A  J za radna mjesta:

  1. jednog nastavnika umjetničko-nastavnog zvanja redoviti profesor – trajno zvanje u području Umjetnosti, polje Likovne umjetnosti, grana Arhitektura (Umjetnički dio), na kolegijima Suvremeno stanovanje, Radionica arhitektonskog projektiranja 1 – Suvremeno stanovanje, Uvod u projektiranje stambenih zgrada, Studio 1-2, Diplomska radionica, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

2.        jednog suradnika suradničkog zvanja asistent u području Tehničkih znanosti, polje Arhitektura i urbanizam, grana Povijest i teorija arhitekture i zaštita graditeljskog naslijeđa, na kolegijima Povijest arhitekture I-IV, Istraživanja, seminar, projekti: Povijest arhitekture, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme.

 

Uvjeti:

Predloženici moraju imati završenu odgovarajuću visoku stručnu spremu, te ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Opći uvjeti:

Uz prijavu kandidati su dužni (u izvorniku ili neovjerenom presliku) priložiti:životopis,  dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica), dokaz o završenom školovanju,  uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), dokaz o ukupnom radnom iskustvu, ne stariji od 3 mjeseca: elektronički zapis (e-radna knjižica). Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku izvoda iz matice vjenčanih i sl.).

Prijave s prilozima dostavljaju se na adresu Sveučilišta u Zagrebu Arhitektonski fakultet, Kačićeva 26, 10000 Zagreb, s naznakom "za natječaj" u roku od 30 dana od objave u Narodnim novinama.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br.106/12-pročišćen tekst) i Opće Uredbe EU 2016/679.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

 

 

Karta