VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Aktualnost

Natječaj za radno mjesto

2. srpnja 2021.

Klasa: 110-03/21-02/29

Urbroj: 251-63-01/01-21-2

 

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto:

                       

jedan izvršitelj na radnom mjestu I. vrste projektant – stručni savjetnik (m/ž) u Zavodu za graditeljsko naslijeđe, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu.

 

Uvjeti:

Završen diplomski sveučilišni studij arhitekture (dipl.ing.arh./mag.ing.arch.); najmanje tri godine radnog staža u struci, položen stručni ispit te članstvo u Hrvatskoj komori arhitekata.

 

Prednost imaju kandidati koji imaju iskustvo rada na nepokretnim kulturnim dobrima te posjeduju dopuštenje Ministarstva kulture za obavljanje poslova na kulturnim dobrima, članak 2., stavak 1., točka 5. 6. i 7. (izrada konzervatorskog elaborata za nepokretno kulturno dobro, izrada arhitektonskog snimka postojećeg stanja nepokretnog kulturnog dobra, izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nepokretnom kulturnom dobru.)

 

Prijave se dostavljaju poštom ili osobno na Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kačićeva 26, u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama.

 

Uz prijavu  kandidati su dužni (u izvorniku ili neovjerenom presliku) priložiti:  životopis, popis radova, dokaz o položenom stručnom ispitu, upisu u Hrvatsku komoru arhitekata, dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica), dokaz o završenom sveučilišnom diplomskom studiju, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  (ne starije od 6 mjeseci), dokaz o ukupnom radnom iskustvu, ne stariji od 3 mjeseca, te druge dokumente kojima se dokazuju prednosti.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

 

 

Karta