VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Natječaj za radna mjesta suradnika
Aktualnost

Natječaj za radna mjesta suradnika

27. siječnja 2021.

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje N  A  T  J  E  Č  A  J za radna mjesta:

  1. jednog suradnika suradničkog zvanja asistent u području Tehničkih znanosti, Polje Arhitektura i urbanizam, grana Urbanizam i prostorno planiranje i Pejsažna arhitektura, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme
  2. jednog suradnika suradničkog zvanja asistent u Umjetničkom području, polje Likovne umjetnosti, grana Arhitektura (umjetnički dio) u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme
  3. jednog izvršitelja na položajnom radnom mjestu II. vrste – voditelj (šef ispostave) na neodređeno radno vrijeme u punom radnom vremenu

Uvjeti:

TOČKA 1. i 2.

Predloženici moraju imati završenu odgovarajuću visoku stručnu spremu, te ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

 

TOČKA  3.

Završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij ekonomskog smjera, najmanje tri godine radnog iskustva na istim ili srodnim poslovima, rad na osobnom računalu.

Poželjno je da kandidati imaju iskustva u radu s proračunskim računovodstvom, poznavanje rada u COP-u, korištenje programa IPIS, POINT, te iskustvo u vođenju računovodstva europskih projekata.

Rok za prijavu za natječaj je 8 dana od dana objave u NN.

 

Opći uvjeti:

Uz prijavu kandidati su dužni (u izvorniku ili neovjerenom presliku) priložiti: životopis,  dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica), dokaz o završenom školovanju,  uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), dokaz o ukupnom radnom iskustvu, ne stariji od 3 mjeseca: elektronički zapis (e-radna knjižica). Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku izvoda iz matice vjenčanih i sl.).

Za točke 1. i 2. prijave s prilozima dostavljaju se na adresu Sveučilišta u Zagrebu Arhitektonski fakultet, Kačićeva 26, 10000 Zagreb, s naznakom "za natječaj" u roku od 30 dana od objave u Narodnim novinama.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br.106/12-pročišćen tekst) i Opće Uredbe EU 2016/679.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo Rolex replica prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

 

Karta