VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Natječaj za radna mjesta nastavnika
Aktualnost

Natječaj za radna mjesta nastavnika

29. ožujka 2019.

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje

 

N A T J E Č A J

za radna mjesta

 

1. jednog nastavnika umjetničko-nastavnog zvanja i radnog mjesta izvanredni profesor u području Umjetnosti, polje Dizajn, grana Industrijski dizajn i dizajn proizvoda, kolegiji Projektiranje - industrijski dizajn 1, 2; Industrijski dizajn 1, 3; Tehnike prezentiranja; Razvoj koncepata i strategija; Socijalni dizajn, Industrijski dizajn - diploma, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

2. jednog nastavnika umjetničko-nastavnog zvanja i radnog mjesta izvanredni profesor u području Umjetnosti, polje Dizajn, grana Industrijski dizajn i dizajn proizvoda,kolegiji Projektiranje - industrijski dizajn 6; Industrijski dizajn 1; Ergonomija; Metodologija dizajna 1, 2; Inkluzivni dizajn na neodređeno vrijeme , u punom radnom vremenu

3. jednog nastavnika umjetničko-nastavnog zvanja i radnog mjesta izvanredni profesor u području Umjetnosti, polje Dizajn, grana Dizajn interakcija, kolegiji Pokretna grafika; Dizajn interakcija 1, 2, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

4. jednog nastavnika umjetničko-nastavnog zvanja i radnog mjesta docent u području Umjetnosti, polje Dizajn, grana Industrijski dizajn i dizajn proizvoda, kolegiji Projektiranje - industrijski dizajn 1-6; Industrijski dizajn 2-3; Industrijski dizajn - diploma, na neodređeno radno vrijeme, u punom radnom vremenu

5. jednog nastavnika umjetničko-nastavnog zvanja i radnog mjesta docent u području Umjetnosti, polje Dizajn, grana Dizajn vizualnih komunikacija, kolegiji Projektiranje - vizualne komunikacije 1-6; dizajn vizualnih komunikacija 1-3; Dizajn vizualnih komunikacija - diploma na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

 

Uvjeti:

Predloženici moraju imati završenu odgovarajuću visoku stručnu spremu, te ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

 

Opći uvjeti:

Uz prijavu kandidati su dužni (u izvorniku ili neovjerenom presliku) priložiti:životopis,  dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica), dokaz o završenom školovanju,  uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  (ne starije od 6 mjeseci), dokaz o ukupnom radnom iskustvu, ne stariji od 3 mjeseca: elektronički zapis (e-radna knjižica). Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku izvoda iz matice vjenčanih i sl.).

Prijave s prilozima dostavljaju se na adresu Sveučilišta u Zagrebu Arhitektonski fakultet, Kačićeva 26, 10000 Zagreb, s naznakom "za natječaj" u roku od 30 dana od objave u Narodnim novinama.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br.106/12-pročišćen tekst) i Opće Uredbe EU 2016/679.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Karta