VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Natječaj za radna mjesta nastavnika
Aktualnost

Natječaj za radna mjesta nastavnika

15. veljače 2019.

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje

 

N  A  T  J  E  Č  A  J

 

za radna mjesta:

 

1.         jednog nastavnika suradničkog zvanja poslijedoktorand u znanstvenom području Tehničke znanosti, polje Arhitektura i urbanizam, grana: arhitektonsko projektiranje i povijest i teorija arhitekture i zaštita graditeljskog naslijeđa, na određeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu (85%)

2.         dva nastavnika znanstveno-nastavnog zvanja i radnog mjesta redoviti profesor - prvi izbor u znanstvenom području Tehničke znanosti, polje Arhitektura i urbanizam, grana urbanizam i prostorno planiranje i pejsažna arhitektura, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

3.         jednog nastavnika znanstveno-nastavnog zvanja i radnog mjesta izvanredni profesor u znanstvenom području Tehničke znanosti, polje Arhitektura i urbanizam, grana urbanizam i prostorno planiranje i pejsažna arhitektura, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

4.         dva nastavnika znanstveno-nastavnog zvanja i radnog mjesta docent u znanstvenom području Tehničke znanosti, polje Arhitektura i urbanizam, grana urbanizam i prostorno planiranje i pejsažna arhitektura, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

 

 

Uvjeti:

Predloženici moraju imati završenu odgovarajuću visoku stručnu spremu, te ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

 

Opći uvjeti:

Uz prijavu kandidati su dužni (u izvorniku ili neovjerenom presliku) priložiti:životopis,  dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica), dokaz o završenom školovanju,  uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  (ne starije od 6 mjeseci), dokaz o ukupnom radnom iskustvu, ne stariji od 3 mjeseca: elektronički zapis (e-radna knjižica). Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku izvoda iz matice vjenčanih i sl.).

Prijave s prilozima dostavljaju se na adresu Sveučilišta u Zagrebu Arhitektonski fakultet, Kačićeva 26, 10000 Zagreb, s naznakom "za natječaj" u roku od 30 dana od objave u Narodnim novinama.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br.106/12-pročišćen tekst) i Opće Uredbe EU 2016/679.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj

Karta