HR / EN

Biography

Izv.prof.dr.sc. Alenka Delić, dipl.ing.arh., rođena je 1966. godine u Puli, Republika Hrvatska. Diplomirala 1991. godine u grupi prof.dr.sc. Nikole Filipovića s odličnim uspjehom i prvom diplomskom radnjom na fakultetu koja je u potpunosti bila obrađena na kompjutoru. U toku studija, 1989. godine dobila Rektorovu nagradu za projekt zatvorenog bazena i centralnog teniskog terena na Šalati pod mentorstvom prof.dr.sc. Hildegard Auf- Franić. Nakon diplome surađuje u znanstveno istraživačkom radu prof.dr.sc. Grozdana Kneževića na projektu Ekološki i participacijski modeli stambene arhitekture, na kojem je zaposlena 1992. kao znanstveni novak. 2000. doktorirala sa temom “Kompjutorska grafika u arhitekturi”, mentor izv.prof.dr.sc. Bojan Baletić. Objavila je 27 znanstvenih i stručnih članaka. Sudjeluje na domaćim i međunarodnim simpozijima. Dobitnica domaćih i međunarodnih nagrada na području kompjutorske grafike u arhitekturi. Nakon diplome intenzivno radi na stručnim poslovima i arhitektonsko-urbanističkim natječajima. Zajedno sa prof. Brankom Kinclom, radi na istraživanju i primjeni CAD tehnologija u procesu projektiranja i edukaciji. Kroz kolegije Arhitektonskog projektiranja, te izborni predmet Virtualnost u stambenoj arhitekturi studente upoznaje s konceptom i mogućnostima rada u digitalnom okružju koristeći potencijal suvremenih CAD programa, Interneta kao kompjutorske mreže i CSCW (Computer Supported Collaborative Work) tehnika kroz rad u virtualnom birou. 2008.- Nositelj kolegija Suvremeno stanovanje na Diplomskom studiju, Radionice arhitektonskog projektiranja 1 – Suvremeno stanovanje, izborrnog kolegija Virtualnost u stambenoj arhitekturi, izvodi nastavu na kolegijima Uvod u projektiranje stambenih zgrada, Studio 1, Studio2, Diplomska radionica. Od ak.god. 2007./08. prodekanica je za nastavu Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 2009. izabrana u umjetničko nastavno zvanje Izvanredni profesor.

Karta