Aktualnost

Natječaj za radna mjesta

15. January 2020.

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje N  A  T  J  E  Č  A  J za radna mjesta:

 

1.                   jednog nastavnika umjetničko-nastavnog zvanja redoviti profesor u trajnom zvanju u području Umjetnosti, polje Likovne umjetnosti, grana Arhitektura (umjetnički dio) za kolegije Studio 3, Radionica arhitektonskog projektiranja 2 i Diplomska radionica u stalnom radnom odnosu, u nepunom radnom vremenu (50%)

2.                   jednog nastavnima znanstveno-nastavnog zvanja redoviti profesor u području Tehničkih znanosti, polje Arhitektura i urbanizma, grana Urbanizam i prostorno planiranje i grani Pejsažna arhitektura, kolegiji Urbanizam 1, Uređenje grada, Studio 1-2 - Urbanizam, Studio 3, Studio 3-Pejsažna arhitektura; Studio 4, Studio 4 - Prostorno planiranje; Planiranje grada; Perivojno oblikovanje; Urbanistička radionica 1: Planiranje naselja; Istraživački seminar 1: Planiranje naselja; Urbanistička radionica 2: Preobrazba grada; Istraživački seminar 2: Preobrazba grada; Istraživanje, seminari, projekti: Urbanizam, Ljetna škola Ambientura, Diplomska radionica, na neodređeno radno vrijeme, u punom radnom vremenu

3.                   jednog nastavnima znanstveno-nastavnog zvanja izvanredni profesor u području Tehničkih znanosti, polje Arhitektura i urbanizma, grana Urbanizam i prostorno planiranje i grani Pejsažna arhitektura, kolegiji Prostorno planiranje; Održivost u urbanističkom i prostornom planiranju; Studio 1-2 - Urbanizam; Studio 3; Studio 3 - Pejsažna arhitektura; Studio 4; studio 4 - Prostorno planiranje; Planiranje grada, Perivojno oblikovanje; Urbanistička radionica 1: Planiranje naselja; Istraživački seminar 1: Planiranje naselja; Urbanistička radionica 2: Preobrazba grada; Istraživački seminar 2: Preobrazba grada; Radionica 3: Urbanizam/Prostorno planiranje/Pejsažna arhitektura; Istraživanje, seminari, projekti: Prostorno planiranje; Istraživanje, seminari, projekti: Urbanizam; Diplomska radionica, na neodređeno radno vrijeme, u punom radnom vremenu

4.                   jednog nastavnika nastavnog zvanja viši predavač u području Tehničkih znanosti, polje Građevinarstvo, grana Nosive konstrukcije za kolegije Nosive konstrukcije I-III, Studio 1-4, na neodređeno radno vrijeme, u punom radnom vremenu

5.                   jednog nastavnika nastavnog zvanja predavač u području Prirodnih znanosti, polje Matematika za kolegije Matematika1; Matematika 2; Nacrtna geometrija i perspektiva 1; Nacrtna geometrija i perspektiva 2; Osnove nacrtne geometrije, Nacrtna geometrija i perspektiva; Matematika u nepunom radnom vremenu (50%) na neodređeno vrijeme

6.                   jednog nastavnika znanstveno-nastavnog zvanja i radnog mjesta docent u području Tehničkih znanosti, polje Arhitektura i urbanizam, grana Povijest i teorija arhitekture i zaštita graditeljskog naslijeđa i grana Arhitektonsko projektiranje kolegiji Hrvatski prosto i arhitektura - Zagreb, Hrvatski prostor i arhitektura _ Dalmacija, Istraživanje, seminari, projekti - Moderna i suvremena arhitektura; Moderna i suvremena svjetska arhitektura, Studio 3, Istraživački seminar - Arhitektura na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

7.                    jednog nastavnika znanstveno-nastavnog zvanja docent u području Tehničkih znanosti, polje Arhitektura i urbanizam, grana Arhitektonske konstrukcije, fizika zgrada, materijali i tehnologija građenja na kolegijima Planiranje i organizacija građenja I i II, Studio I, II, III, IV - Konstrukcije, Hrvatski prostor i arhitektura, Upravljanje projektima, Arhitektura i tehnologija, na neodređeno radno vrijeme, u punom radnom vremenu

8.                   jednog izvršitelja na radnom mjestu III. vrste - računovodstveni referent - financijski knjigovođa, na neodređeno radno vrijeme, s punim radnim vremenom

 

Uvjeti:

Za točke od 1. do 7.

Predloženici moraju imati završenu odgovarajuću visoku stručnu spremu, te ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Za točku 8.

Završena srednja stručna sprema ekonomske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Poželjno je da kandidati imaju iskustva u radu s proračunskom računovodstvom, poznavanje rada u COP-u, korištenje programa IPIS, POINT, poznavanje propisa vezanih uz poslovanje korisnika državnog proračuna.

Rok za prijavu za natječaj je 8 dana od dana objave u NN.

 

Opći uvjeti:

Uz prijavu kandidati su dužni (u izvorniku ili neovjerenom presliku) priložiti:životopis,  dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica), dokaz o završenom školovanju,  uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), dokaz o ukupnom radnom iskustvu, ne stariji od 3 mjeseca: elektronički zapis (e-radna knjižica). Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku izvoda iz matice vjenčanih i sl.).

Prijave s prilozima dostavljaju se na adresu Sveučilišta u Zagrebu Arhitektonski fakultet, Kačićeva 26, 10000 Zagreb, s naznakom "za natječaj" u roku od 30 dana od objave u Narodnim novinama, osim za točku 8. gdje je rok 8 dana od dana objave natječaja.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br.106/12-pročišćen tekst) i Opće Uredbe EU 2016/679.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403). Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

 

Karta