VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Izložba radova studenata kolegija Studio 2 Arhitektura ak. god. 2019/20.
Aktualnost

Izložba radova studenata kolegija Studio 2 Arhitektura ak. god. 2019/20.

29. June 2020.

Studio 2 Arhitektura komplementarni je vježbovni kolegij teoretskom kolegiju Stambene zgrade 2 i predviđa projekt višestambene zgrade s 30-ak stanova prema zadanim normativima (POS). Rad na projektu odvija se kroz svladavanje osnovnih parametara višestambene zgrade: oblika, tipa, vrste i raspona nosive konstrukcije, dubine i ekonomičnosti kao i organizacije osnovne stambene jedinice - stana i njegove prostorno-funkcionalne organizacije, adekvatne suvremenim potrebama. Projektom višestambene zgrade nastoji se adresirati i odnos prema mjerilu naselja (poveznica s kolegijem Studio 2 Urbanizam), ali i prema mjerilu materijaliteta i specifičnih detalja (poveznica s kolegijem Studio 2 Konstrukcije).

Zadatak Višestambena zgrada shvaćena je kao gradivno tkivo grada: u prvom dijelu semestra studenti su u timovima planirali mali stambeni ansambl na obuhvatu površine od 1,5 ha. Lokacija se nalazi u jugoistočnom kvadrantu katastarske općine Trnje, u tzv. niskokonsolidiranom gradskom području, u doticaju s tipičnom CIAM-ovskom urbanom matricom s istočne strane. Novoplanirani ansambli imaju ambiciju organski se nadovezati na postojeće tkivo, akceptirajući očekivane pješačke tokove, ali i ponuditi uvjerljive, atmosferične ambijente koji odgovaraju aktualnom trenutku. Po izradi spomenutog mini-plana, studenti su razradili pojedinu zgradu ili dio veće zgrade.

Rad na daljinu Zbog problematične zdravstvene situacije veći dio semestra nastava se održavala online i ova izložba odraz je angažmana i ambicije kako nastavnika tako i studenata unutar ovog formata. Devet studijskih grupa, koristeći platforme za mrežni rad, nastojalo je (koliko je to bilo moguće) simulirati uobičajeni nastavni proces, sa svim njegovim nijansama, greškama i emocijama. Najzastupljeniji, te time možda i najvažniji arhitektonski genre, višestambena zgrada, na ovaj način adekvatno je problematizirana.

Posebna zahvala u pripremi ove izložbe ide asistenticama Tamari Relić i Jani Horvat kao i programeru kôda izložbe, Borni Reliću (FER) te Arturu Šiliću (Novena) čijom ljubaznošću je kôd implementiran.

Izložbu možete pogledati ovdje.

doc.dr.sc. Luka Korlaet
Koordinator kolegija Studio 2 Arhitektura

Karta